Aktualności

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Farmakodynamiki

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny UJ CM; Katedra Farmakodynamiki
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Rodzaj umowy: stypendium naukowe (12 miesięcy)
Wynagrodzenie: 1000 PLN/miesiąc

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań jest doktorantem.
 2. Ukończone studia magisterskie na kierunku farmacja lub pokrewnym,
 3. Znajomość zagadnień z zakresu neuropsychofarmakologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących farmakologii bólu,
 4. Umiejętności praktyczne z zakresu farmakologii eksperymentalnej oraz doświadczenie w wykorzystaniu podstawowych modeli bólu w badaniach na zwierzętach,
 5. Doświadczenie w wykonywaniu badań farmakologicznych in vivo poświadczone współautorstwem w przynajmniej trzech publikacjach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym  z IF,
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się językiem obcym (czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji i prezentacja wyników na konferencjach międzynarodowych),
 7. Znajomość obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych (tekst naukowy prezentacja ustna, poster): Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel,
 8. Umiejętność dokonywania analizy danych uzyskanych z eksperymentów in vivo, podstawowa znajomość oprogramowania GraphPad Prism lub Statistica.

 Dodatkowe atuty:

 1. Zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,
 2. Umiejętność pracy zespołowej,
 3. Gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania wiedzy i posiadanych umiejętności,
 4. Gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i sympozjach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 4. W związku ze specyfiką konkursu należy również przedłożyć listę dotychczasowego dorobku naukowego, nagród i wyróżnień, zaświadczenia dotyczące udziału w innych projektach badawczych oraz odbytych praktyk i staży naukowych
   

Kontakt: dr hab. Kinga Sałat prof. UJ, Katedra i Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; e-mail: kinga.salat@uj.edu.pl
Termin składania ofert: do 1.03.2017, godz.  23:59
Forma składania ofert: Dokumenty w wersji papierowej proszę składać w sekretariacie Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu:  10.03.2017, godz. 23:59
Proponowany termin zatrudnienia: od 3.04.2017

W liście motywacyjnym proszę zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374