Aktualności

Nabór wniosków do konkursu "Partnerstwa Strategiczne" w ramach programu Erasmus+

118.0640.1.2017

OGŁOSZENIE  
Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum

z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie:
konkursu w ramach programu Erasmus + „Partnerstwa Strategiczne”

 

Termin składania wniosków: do 29 marca 2017 r. godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli

Nabór wniosków w UJ CM:  do 22 marca 2017 r.

Dokumentacja konkursowa: http://erasmusplus.org.pl/eforms/

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej (DNiWM) z 16 listopada 2016 r. w sprawie zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus + na 2017 rok uprzejmie informuję, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca funkcję Narodowej Agencji programu Erasmus +, uruchomiła wnioski aplikacyjne dla konkursu pn. „Partnerstwa strategiczne” w ramach Akcji 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Projekty muszą być spójne z wybranymi priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych lub priorytetami w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Priorytetowo będą traktowane działania/akcje, zgodnie z problemami stwierdzonymi podczas konsultacji społecznych w sprawie przeglądu agendy modernizacji szkolnictwa w UE:

- poprawa jakości i adekwatności wiedzy i umiejętności studentów, wspieranie metod nauczania w większym stopniu skoncentrowanych na studentach, lepsze wykorzystanie TIK, pogłębienie związków między instytucjami szkolnictwa wyższego a pracodawcami lub przedsiębiorstwami społecznymi;

- wspieranie zaangażowania społecznego instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształtowanie postaw obywatelskich i międzykulturowych wśród studentów;

- wspieranie innowacyjności i kreatywności poprzez partnerstwa oraz podejścia inter- i transdyscyplinarne, a także wzmacnianie roli szkolnictwa wyższego w regionach;

- zapewnienie wzajemnego uzupełniania się i wzajemnych zachęt między kształceniem a badaniami naukowymi oraz nagradzanie dobrego nauczania;

- poprawa zarządzania na poziomie instytucjonalnym i systemowym, przejrzystości i mechanizmów informacji zwrotnej;

- wspieranie umiędzynarodowiania, uznawania i mobilności, ułatwianie zmian wprowadzanych zgodnie z zasadami i narzędziami systemu bolońskiego.

 Partnerstwo strategiczne ma wymiar ponadnarodowy i angażuje co najmniej trzy organizacje pochodzące z trzech różnych krajów programu (kraje UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii). W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z pozostałych krajów partnerskich.

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat. Maksymalne dofinansowanie dla projektów trwających 3 lata wynosi 450 000 EUR.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej za pomocą pakietu aplikacyjnego zawierającego formularz elektroniczny „eForm” oraz dołączone do niego załączniki. 

Jednostki UJ CM zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć do 6 marca 2017 r. następujące dokumenty:

  • formularz rejestracji projektu międzynarodowego, do pobrania
  • ocenę kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, do pobrania

Wniosek podlega weryfikacji przez pracownika DNiWM. Projekt wniosku w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: kalina.janeczko@uj.edu.pl do dnia 15 marca 2017 r.

Gotowy formularz wniosku wraz z załącznikami, należy złożyć w DNiWM do 22 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej FRSE.

W Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej informacji udziela Pani mgr inż. Kalina Janeczko-Wrońska (tel. 12 37 04 343, e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl).

 

Zachęcam do składania wniosków
prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk

 

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374