Stypendia dla wyjeżdżających

  Aktualne oferty stypendialne uszeregowane wg terminów składania wniosków:

na rok 2017: 

  European Molecular Biology Organisation EMBO - maksymalnie 3-miesięczne stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie, należy aplikować 3 miesiące przed planowanym wyjazdem.

Programy stypendialne dla pracowników 

Stypendia rządowe

Stypendia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej BUWiWM

Stypendia rządowe MNiSW koordynuje Biuro Uznawalności Wykształcenia I Wymiany Międzynarodowej BUWiWM; organizuje rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów oraz kieruje cudzoziemców na studia i staże w Polsce.

Na stronie internetowej http://buwiwm.edu.pl/informacje/# na przełomie września i października ukazuje się oferta stypendialna dotyczącą studiów częściowych, staży, misji naukowych, studiów doktoranckich, staży habilitacyjnych oraz kursów językowych.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz MNiSW nie pokrywają kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej http://buwiwm.edu.pl

W Dziale informacji udziela mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja wspiera uczonych i zespoły badawcze w obszarach nauki, które mają największe znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu. Wspiera transfer polskich osiągnięć naukowych do praktycznego zastosowania a także wspiera inicjatywy służące nauce w Polsce.
Dział Nauki Współpracy Międzynarodowej UJ CM pośredniczy w obsłudze m.in.: 

 

Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Nabór wniosków: edycja zakończona

Więcej informacji

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Fulbrighta

Cele programu Fulbrighta:
Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.


►  Stypendia dla doktorantów – JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS 2017-2018

Stypendia przeznaczone dla doktorantów polskich uczelni i instytucji naukowych, którzy w roku  realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium.
Stypendium przeznaczone jest na prowadzenie badań ze wszystkich dziedzin, związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską. Kandydaci z zakresu nauk medycznych nie mogą starać się o grant na badania kliniczne wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

Czas trwania stypendium: 6 do12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:
Formularz zgłoszenia online, trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim,  formularz adresowy w języku polskim, fotokopia dyplomu magisterskiego, aktualne zaświadczenie o studiach w języku polskim, aktualny wynik testu TOEFL lub potwierdzenie rejestracji na test, opcjonalnie kopia korespondencji lub zaproszenie z uczelni amerykańskiej.

Termin składania wniosków:   edycja na 2016 r. została zakończona  

Wzory dokumentów wraz z instrukcjami wypełniania oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendium znajdują się na stronie Fundacji.
 

► Stypendia dla pracowników naukowych – SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS 2016-2017

Stypendia są przeznaczone dla pracowników naukowych polskich wyższych uczelni i instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich. Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta) oraz posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz uzyskali tytuł doktora po 2002 roku. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.

Czas trwania stypendium: 3 do 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:
Wypełnione zgłoszenie online, zawierające projekt badawczy, bibliografię, cv, listę publikacji oraz list zapraszający z uczelni amerykańskiej, formularz adresowy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, 3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej.

Termin składania wniosków:   edycja na 2016 r. została zakończona  

Wzory dokumentów wraz z instrukcjami wypełniania oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendium znajdują się na stronie Fundacji.


Fulbright Study of the U.S. Institutes
Stypendia dla polskich pracowników nauki oraz nauczycieli zajmujących się w swojej pracy naukowo-dydaktycznej studiami amerykanistycznymi, na uczestnictwo w 6-tygodniowych seminariach, organizowanych przez Departament Stanu USA oraz wybrane uczelnie amerykańskie w okresie przerwy letniej.

Fulbright Senior Specialists Program
Program dla polskich szkół wyższych, w ramach którego uczelnie zgłaszają do Komisji Fulbrighta gotowość przyjęcia w roku kalendarzowym na okres 2–6 tygodni wybitnych specjalistów z USA do prowadzenia w Polsce wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, itp.

Fulbright Post-Doctoral Fellowships for U.S. University Faculty
- Stypendia dla amerykańskich pracowników naukowych na prowadzenie wykładów i badań naukowych w polskich uczelniach.
- Stypendia na 5 lub 9 miesięcy.

Fulbright New Century Scholars Program
- Program adresowany do pracowników nauki, zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytucjach naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane z tematyką programu.
- W wyniku konkursu przyznawane są indywidualne stypendia dla 25-30 osób z całego świata na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest każdego roku.
Hubert H. Humphrey Fellowship Program:
- Roczne studia w renomowanych uczelniach amerykańskich połączone ze stażem w instytucjach prywatnych i państwowych
- dla polskich pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach sektora państwowego i prywatnego w dziedzinie planowania, organizacji i zarządzania.

Więcej informacji na temat stypendium znajdą państwo na stronie www.fulbright.edu.pl


 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD

1. Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów
Cele: 1) przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych, połączonych z pracą doktorską w Polsce, 2) przeprowadzenie prac badawczych w ramach doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych
Czas trwania: 1) od 1 do 6 miesięcy lub od 7 do 10 miesięcy, 2) 3 lata
Termin składania wniosków: 1 maja i 15 listopada 2017 r.

Więcej informacji

2. Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców
Cel :stypendia umożliwiają młodym naukowcom po doktoracie przeprowadzenie prac badawczych lub projektu naukowego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych
Czas trwania: od 1 do 6 miesięcy 
Termin składania wniosków: 1 maja i 15 listopada 2017 r.

Wiecej informacji

3. Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Cel: przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych
Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy
Termin składania wniosków: 1 maja i 15 listopada 2017 r.

Więcej informacji

4. Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
Cel: utrzymywanie kontaktów z niemieckimi naukowcami poprzez przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych
Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy (stypendium może być przyznane raz na trzy lata)
Termin składania wniosków:  15 listopada 2017 r.

Wiecej informacji

5. Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców
Cel: pobyty badawcze w jednym z wiodących w Europie centrów biotechnologii w Penzberg koło Monachium i Mannheim
Czas trwania: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy
Termin składania wniosków: w dowolnym terminie przez cały rok

Więcej informacji


Szczegóły dotyczące wszystkich stypendiów znajdą Państwo na stronie internetowej DAAD

W Dziale informacji udziela mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.

 

Stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta

Dla doświadczonych naukowców

Stypendia przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora mniej niż 12 lat temu i posiadają jasno określony profil badawczy (są zatrudnieni na stanowisku co najmniej adiunkta lub kierują samodzielnym zespołem badawczym).

Aplikować można w ramach wszystkich dziedzin naukowych. Projekty powinny być uzgodnione z potencjalną instytucją goszczącą w Niemczech.

Kryteria selekcyjne:
- osiągnięcia naukowe,
- jakość kluczowych publikacji wyszczególnionych we wniosku,
- jakość planu badań,
- potencjał kandydata na dalszy rozwój kariery naukowej.

Czas trwania stypendium: 6-18 miesięcy
Kwota stypendium: 3 150 EUR miesięcznie
Termin składania wniosków: w  dowolnym terminie przez cały rok (komisja selekcyjna obraduje w marcu, lipcu i listopadzie)

Więcej informacji
 

Dla naukowców po doktoracie

Stypendia przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora nie wcześniej niż 4 lata temu. Dopuszczalne są kandydatury osób z otwartym przewodem doktorskim, pod warunkiem dostarczenia tekstu dysertacji lub publikacji zawierających wyniki badań prowadzonych w ramach doktoratu. Aplikować można nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed ukończeniem pracy doktorskiej.
Projekty mogą być składane w ramach wszystkich dziedzin naukowych i prowadzone we współpracy z wybraną przez kandydata instytucją goszczącą w Niemczech.

Kryteria selekcyjne:
- osiągnięcia naukowe,
- jakość kluczowych publikacji wyszczególnionych we wniosku,
- jakość planu badań,
- potencjał kandydata na dalszy rozwój kariery naukowej.

Czas trwania stypendium: 6-24 miesięcy
Kwota stypendium: 2 650 EUR miesięcznie
Termin składania wniosków: w  dowolnym terminie przez cały rok (komisja selekcyjna obraduje w marcu, lipcu i listopadzie)

Więcej informacji

W Dziale informacji udziela mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.

 

Fundusz Wyszehradzki

Prezentacja


W Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM informacji udziela  mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej www.visegradfund.org/

 

 

Stypendia w Japonii

Canon Foundation in Europe, organizacja filantropijna z siedzibą w Amsterdamie, oferuje stypendia badawcze dla naukowców o wysokich kwalifikacjach, którzy posiadają stopień doktora lub tytuł magistra w dowolnej dziedzinie naukowej.

Celem Fundacji jest promocja nauki, kultury i wzajemnego zrozumienia pomiędzy Europą i Japonią. Co roku zostaje przyznane 15 stypendiów w wysokości od 22.500 EUR do 27.500 EUR na rok lub proporcjonalnie w przypadku innego okresu.

Stypendia Fundacji umożliwiają prowadzenie badań w Japonii przez minimum trzy miesiące, a maksimum przez rok.

Termin składania wniosków: 15 września każdego roku.

Więcej informacji: www.canonfoundation.org

Dodatkowych informacji w DNiWM udziela mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.

 

Stypendia Fundacji The Boehringer Ingelheim Fonds (BIF)

The Boehringer Ingelheim Fonds (BIF) to fundacja działająca na rzecz promocji podstawowych badań w zakresie biomedycyny. Fundacja wspiera dobrze zapowiadających się młodych naukowców, których badania eksperymentalne polegają na wyjaśnianiu podstawowych zjawisk ludzkiego życia.

PhD Fellowships
Boehringer Ingelheim Fonds nagradza wybitnych młodych naukowców (do 27 roku życia) możliwością prowadzenia projektu doktorskiego w zakresie podstawowych badań biomedycznych w jednym z wiodących laboratoriów.
Finansowanie obejmuje miesięczne stypendium przyznawane na okres 2 lat (z możliwością przedłużenia o rok), koszty udziału w konferencjach naukowych, seminariach, spotkaniach absolwentów itp. Aplikant w chwili składania wniosku nie powinien pracować nad projektem doktorskim dłużej niż 6 miesięcy.

Podstawowa miesięczna stawka stypendium: 1 550 EUR  + premia zależna od kosztów utrzymania w kraju realizacji stypendium.

Terminy składania aplikacji: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku

Więcej informacji

Travel Grants
Dotacje przeznaczone są dla młodych badaczy realizujących eksperymentalne projekty w zakresie podstawowych badań biomedycznych. Finansowanie obejmuje krótkie pobyty (do 3 miesięcy),  w tym koszty podróży, zakwaterowania i opłat konferencyjnych.

O grant ubiegać się mogą:
- doktoranci i studenci medycyny (do 30 roku życia) realizujący eksperymentalne projekty badawcze  w ramach pracy doktorskiej,
- naukowcy z tytułem doktora (do 32 roku życia) prowadzący projekty badawcze,
- absolwenci z zagranicy, którzy rozpoczęli studia doktoranckie, ale jeszcze nie współpracowali ze swoim opiekunem merytorycznym/promotorem.

Travel Grant może zostać wypłacony badaczowi raz na 12 miesięcy, jeśli instytucja macierzysta wciąż wypłaca aplikantowi pensję, natomiast instytucja goszcząca pokrywa koszty związane z prowadzeniem badań.

Więcej informacji

Dodatkowych informacji w DNiWM udziela mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.

 

Stypendia Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych (FEMS)

Stypendia przeznaczone dla członków towarzystw mikrobiologicznych zrzeszonych w Federation of European Microbiological Societies (FEMS), w Polsce – Polskie Towarzystwo Mikrobiologów.

Stypendia badawcze

Stypendia skierowane do młodych badaczy (do 36 roku życia), przeznaczone na prowadzenie badań w jednym z europejskich laboratoriów. Finansowanie obejmuje koszty podróży i utrzymania  stypendysty. Warunkiem otrzymania stypendium jest członkostwo w krajowym towarzystwie mikrobiologów przez co najmniej rok przed składaniem aplikacji.

Wymagane dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy,
- życiorys (CV),
- list referencyjny,
- list organizacji goszczącej zawierający zgodę na przyjęcie stypendysty,
- propozycja projektu badawczego: tytuł, cele, plan badawczy, przewidywany rezultat, bibliografia (500-1000 słów lub 2 strony),
- zdjęcie kandydata (najlepiej w formie elektronicznej).

Wnioski należy składać na ręce Delegata krajowego FEMS. Zaakceptowane przez Delegata i uszeregowane w formie rankingu wnioski przekazywane są do Biura Centralnego FEMS.

Czas trwania stypendium: 1-3 miesięcy
 

Więcej informacji

Granty na organizację kongresów

Dotacje przeznaczone na organizację narodowych lub regionalnych kongresów mikrobiologicznych.

Wysokość dofinansowania zależna jest od liczby członków stowarzyszenia i przewidywanej liczby uczestników kongresu:
- 1 000 EUR ­­– 50-200 uczestników,
- 2 000 EUR – 200-500 uczestników,
- 3 000 EUR – powyżej 500 uczestników.

Terminy składania wniosków: 15 grudnia,  1 czerwca każdego roku

Więcej informacji

Dodatkowych informacji w DNiWM udziela mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.

 

European Molecular Biology Organization (EMBO)

Głównym celem EMBO jest promowanie wysokiej jakości badań w dziedzinie nauk przyrodniczych poprzez wspieranie utalentowanych badaczy na wszystkich szczeblach ich kariery, stymulowanie wymiany informacji naukowych i kształtowanie europejskiego środowiska badawczego, pozwalającego osiągać naukowcom najlepsze rezultaty.

Obszary tematyczne

 Long-Term Fellowships

Stypendia badawcze przeznaczone dla młodych naukowców ze stopniem doktora, którzy otrzymali tytuł nie wcześniej niż na dwa lata przed terminem składania wniosków. Nacisk położony jest na promocję współpracy i wymiany międzynarodowej, w związku z tym konieczne jest przeprowadzenie się do innego kraju na czas trwania stypendium.

Kandydaci powinni wykazać się autorstwem przynajmniej jednej publikacji naukowej. Nie można aplikować o dofinansowanie pobytu badawczego w jednostce naukowej, w której kandydat zdobył tytuł doktora, ani pracować ponownie (w ramach stypendium) z promotorem swojego przewodu doktorskiego.

Czas trwania stypendium: do 24 miesięcy (do 36 miesięcy w przypadku stypendiów w Singapurze).

Stypendium pokrywa koszty utrzymania (stawki w zależności od kraju realizacji projektu) oraz koszty podróży stypendysty i jego rodziny do i z instytucji goszczącej. Możliwe jest uzyskanie świadczeń na utrzymanie dzieci poniżej 18 roku życia oraz refundacja kosztów poniesionych na opiekę nad dziećmi poniżej 6 roku życia (do wysokości 2 500 EUR na rok).

Wymagane dokumenty:
- formularz aplikacyjny,
- dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej),
- zgoda instytucji goszczącej na przyjęcie stypendysty.

Aplikacje przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Ostateczny termin składania dokumentów: 13 lutego i  15 sierpnia  każdego roku  (do godz. 14:00 czasu CEST).

Więcej informacji

► Short-Term Fellowships   

Stypendium skierowane jest do naukowców ze stopniem doktora, którzy otrzymali tytuł nie wcześniej niż 10 lat przed składaniem wniosku i przewiduje krótkotrwałe pobyty badawcze w jednym z laboratoriów w Europie lub na świecie, oparte o wspólne prace badawcze.

Aplikacje przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w dowolnym terminie przez cały rok, jednak zalecane jest składanie wniosków na 3 miesiące przez planowanym rozpoczęciem projektu.

Wymagane dokumenty:
- formularz aplikacyjny,
- dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej),
- zgoda instytucji goszczącej na przyjęcie stypendysty.

Decyzje przekazywane są do wiadomości kandydatów w ciągu 3-4 miesięcy od złożenia wniosku. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania stypendysty (bez rodziny). Wysokość kwot zależna jest od kraju prowadzenia badań.

Czas trwania stypendium: od 1 tygodnia do 3 miesięcy
Termin aplikowania: w dowolnym momencie przez cały rok

Więcej informacji

ERS | EMBO Fellowships

Program stypendialny prowadzony we współpracy z Europejskim Towarzystwem Chorób Płuc (European Respiratory Society – ERS) mający na celu zachęcenie lekarzy klinicystów do włączenia się w prowadzenie badań naukowych. W ramach tego programu przyznane zostaną:
- dwa długoterminowe stypendia (do 12 miesięcy)
- cztery krótkoterminowe stypendia (1-3 miesięcy)

Stypendium skierowane jest do członków ERS wykazujących zaangażowanie naukowe, badawcze lub zawodowe w dziedzinie pulmonologii. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe i/lub tytuł lekarza medycyny. Dopuszczalne są również aplikacje osób, które specjalizują się w zakresie opieki zdrowotnej (m.in. pielęgniarki, fizjoterapeuci), pracujących w dziedzinie pulmonologii. Zgłoszenia osób z dużym doświadczeniem praktycznym będą traktowane priorytetowo. Zalecane jest uwzględnienie we wniosku wymiany międzynarodowej (instytucja macierzysta lub goszcząca musi być członkiem EMBO).

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
- pobyty długoterminowe 15 lutego
- pobyty krótkoterminowe 1 kwietnia, 1 października.

Aplikacje przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Więcej informacji

W Dziale informacji udziela mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.

 

Fundacja Kościuszkowska

Stypendia badawcze
Stypendia dla nauczycieli akademickich ze stopniem doktora
Granty dla naukowców bez stopnia doktora

Stypendia przeznaczone są dla obywateli polskich na stałe przebywających na terytorium Polski. Wymagany jest status pracownika naukowego potwierdzony aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Wymagane dokumenty:
- formularz aplikacyjny (on line)
- propozycja projektu badań (2-10 stron)
- zaproszenie z instytucji amerykańskiej, w której kandydat chce prowadzić badania
- zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu
- szczegółowe CV wraz z listą publikacji
- kopie dyplomów
- 3 listy rekomendacyjne (w tym co najmniej jeden spoza własnej instytucji macierzystej)
- 2 zdjęcia formatu paszportowego

Dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną  za pośrednictwem strony Fundacji http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/  z wymaganymi skopiowanymi  dokumentami. Aplikacje składane są na nadchodzący rok akademicki. Stypendium może trwać od 3 do 10 miesięcy. Na podstawie rekomendacji Akademickiego Komitetu Doradczego Fundacji Kościuszkowskiej wybrani kandydaci zaproszeni są na wstępną rozmowę do warszawskiego biura Fundacji (marzec). Ostateczne wyniki podawane są w maju. W przypadku pozytywnej decyzji, ponowne ubieganie się o grant możliwe jest po upływie 5 lat. Wnioski, które zostały ocenione negatywnie są ważne przez 2 lata – należy przedłożyć aktualne dokumenty i można ponownie starać się o przyznanie środków.

Termin składania wniosków:  14 października 2017 r.   

Więcej informacji

W Dziale informacji udziela mgr Renata Sobieszczańska - Horbatowska pod numerem telefonu: 12 37 04 371 oraz elektronicznie: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl.