Stypendia dla przyjeżdżających

Polskie Honorowych Stypendiów Naukowych im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej

Zamknięcie konkursu w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:  30 września 2016 r

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków do prestiżowego programu stypendialnego dla wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Niemiec, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Polsce.

Stypendia są przyznawane wybitnym uczonym niemieckim o najwyższych kwalifikacjach i znaczącym wkładzie w naukę światową, w uznaniu ich dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz aby umożliwić im prowadzenie badań naukowych w wybranym ośrodku w Polsce. Kandydat nie musi posiadać tytułu profesorskiego, jednak powinien od co najmniej trzech lat prowadzić samodzielny zespół naukowy.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu uczeni polscy. Wnioski pochodzące bezpośrednio od uczonych niemieckich nie będą przyjmowane.

 Dodatkowe informacje http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

 

KASA im. Józefa MIANOWSKIEGO

Stypendia dla osób z zagranicy zainteresowanych prowadzeniem badań w polskich ośrodkach naukowych
Kasa im. Józefa Mianowskiego w porozumieniu z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej i innymi sponsorami realizuje program stypendialny dla naukowców z zagranicy, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej zainteresowanych prowadzeniem badań w polskich placówkach naukowych. Kandydaci na stypendystów powinni wcześniej nawiązać kontakt z odpowiednią placówką. Stypendia mogą obejmować pobyty od 1 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium odpowiada średniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce plus koszty zakwaterowania na poziomie hotelu asystenckiego. W wyjątkowych wypadkach stypendia obejmować mogą także zwrot części kosztu podróży.
Szczegółowe informacje i formularz stypendialny dostępne są pod adresem: http://www.mianowski.waw.pl

 

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI – VISEGRAD FUND

The International Visegrad Fund is an international organization based in Bratislava, founded by the governments of the countries of the Visegrad Group V4)—the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, and the Slovak Republic—on June 9, 2000.
The purpose of the Fund is to promote development of closer cooperation among V4 countries (and other countries) through the support of common cultural, scientific and educational projects, youth exchanges, cross-border projects and tourism promotion.
Szczegółowe informacje i formularze dostępne są pod adresem: http://www.visegradfund.org/grants.html

 

UNESCO

Uprzejmie informujemy, że w 2011r. UNESCO zawiesiło finansowanie stypendiów dla lekarzy przyjeżdżających na staże do polskich uczelni. O przywróceniu tych popularnych stypendiów niezwłocznie Państwa zawiadomimy.
UNESCO, we współpracy z rządami krajów członkowskich, oferuje szeroką gamę stypendiów oraz staże naukowe i zawodowe. Wszystkie stypendia i staże przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni i rozdzielane są zgodnie z zasadą repartycji geograficznej. Pełne informacje na temat warunków, które należy spelnić, aby starać się o stypendium lub możliwość odbycia stażu, znajdują się w portalu internetowym UNESCO w Paryżu na stronie poświęconej stypendiom.Poszukując informacji o możliwości odbycia stażu należy zwracać uwagę na to, do której grupy krajów kierowana jest oferta.
Polska uczestniczy w programie stypendialnym UNESCO/Polska oferując młodym pracownikom naukowym z krajów afrykańskich staże w polskich placówkach naukowych oraz prowadzi program stypendialny dla pracowników naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Dodatkowych informacji dla obcokrajowców pragnących zrealizować stypendium w UJ Collegium Medicum udziela mgr Renata Sobieszczańska-Horbatowska (renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl).