Sekcja Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020

Polska w latach 2014-2020 otrzyma środki w wysokości 82,5 mld euro, które mają w bezpośredni sposób przyczynić się zarówno do osiągnięcia celów polityki spójności jak i realizacji polityki regionalnej w postaci realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, skoncentrowaniu się na wynikach i zapewnieniu maksymalnych korzyści z funduszy UE.

Głównym celem nowego podejścia jest skonsolidowanie polityki spójności jako głównej strategii inwestycyjnej stanowiącej trzon strategii "Europa 2020". Na lata 2014–2020 Komisja Europejska zaproponowała uproszczone ramy obejmujące dwa cele, a mianowicie "Inwestycje w rozwój i zatrudnienie" w państwach członkowskich i regionach oraz "europejską współpracę terytorialną". Koncepcja ta jest zgodna ze strategią "Europa 2020", w ramach której wszystkie regiony wnoszą swój wkład w realizację celu ogólnego w postaci inwestycji w rozwój i zatrudnienie, ale środki i zakres interwencji są zróżnicowane zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego regionu.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne). Ze względu na wysokie ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów, finansowanie badań naukowych i innowacyjności w ramach PO IR będzie opierać się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) zakłada realizację działań dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto środki z programu przeznaczone zostaną w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Program ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Głównym celem PO IŚ 2014-2020 jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. W ramach PO IŚ 2014-2020 zostanie położony większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Dzięki zachowanej w ten sposób spójności i równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia unijnej strategii. Najważniejszymi beneficjentami PO IŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER wspiera następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

PO WER finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) wspiera cyfryzację kraju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Alokacja ze środków unijnych na program wynosi 2 172 494 670 euro. Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Program ma za zadanie wspierać budowę sieci szerokopasmowych (dostęp do Internetu), rozwój produktów i e-usług opartych na nowych technologiach (zasoby sieci) oraz umiejętności cyfrowe obywateli (kontynuacja inicjatywy Polska Cyfrowa Równych Szans i Latarnicy Polski Cyfrowej). Program  realizowany będzie na obszarze całej Polski - w 15 regionach słabiej rozwiniętych oraz w województwie mazowieckim jako regionie lepiej rozwiniętym o specjalnym statusie wynikającym z rozporządzenia ramowego jako były region słabo rozwinięty.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Interwencja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 skoncentrowana zostanie na wsparciu innowacyjności i sfery B+R, podnoszeniu konkurencyjności małopolskich MŚP, rewitalizacji miast, szeroko rozumianej ochrony środowiska, transportu, rynku pracy, włączeniu społecznym i edukacji. Planuje się również wykorzystanie podejścia terytorialnego, opartego na mechanizmie Subregionalnego Programu Rozwoju, tworzącego ramy dla zindywidualizowanej ścieżki rozwoju pięciu subregionów Małopolski (tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Małopolski Zachodniej), wychodzącej naprzeciw ich unikalnym potencjałom i specyficznym potrzebom mieszkańców.

 

POLSKO-SZWAJCARSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).
Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.
Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.
Fundusze szwajcarskie wspierają partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich. Współpraca może polegać na wymianie doświadczeń, know-how, rozwiązań technologicznych, najlepszych praktyk, we wszystkich obszarach programu.
Nawiązywanie partnerstw w ramach projektów finansowanych ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nie jest obowiązkowe, jednak zachęca się wszystkich potencjalnych beneficjentów do czerpania z doświadczeń szwajcarskich. Informacja o udziale podmiotów szwajcarskich w projekcie powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie.


Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Polsko-Szwajcarski Program Badawczy wspiera realizację wspólnych badań, projektów realizowanych przez polskich i szwajcarskich naukowców w ramach tworzenia i wzmacniania współpracy naukowej pomiędzy oboma krajami.
Łączna kwota przeznaczona na wspólne projekty badawcze wynosi: 19 062 000 CHF. 85% tej kwoty, pochodzi z wkładu szwajcarskiego, podczas gdy 15% zapewnia polski budżet państwa.
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty o wartości od 300 000 CHF do 1 000 000 CHF (60% całkowitej alokacji) oraz projekty o wartości pomiędzy CHF 1 000 000 a 2 000 000 CHF (40% całkowitej alokacji) w celu utrzymania dostępności programu dla szerokiej gamy odbiorców.
W przeliczeniu na PLN zgodnie z kursem NBP z dnia 1 kwietnia 2010 r. (1 CHF = 2,6825 PLN) kwoty te przyjmują wartość:
           od 804 750,00 do 2 682 500,00 PLN oraz
           od 2 682 500,00 do 5 365 00,00 PLN.
Można ubiegać się o dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.
Udział partnera szwajcarskiego może wynosić max. do 42,5% całkowitej wartości Projektu.
Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego, wykaz kwalifikowalnych instytucji szwajcarskich wskazany został w artykule 5 lit. a i b aktu z dnia 7 października 1983 - Federal Law on Research. Informacje dotyczące poszukiwania niekomercyjnych partnerów szwajcarskich można znaleźć na stronach:
http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/en/Home
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home/Swiss_Partners


Fundusz Stypendialny


Fundusz Stypendialny jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.
Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.
W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów:
* wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.
* wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce.
Z Funduszu Stypendialnego mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.
Fundusz jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2016.
Za wdrażanie Funduszu w Polsce odpowiada instytucja szwajcarska: CRUS - Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich.

 

PROGRAM ERASMUS +

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy programu

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Agencja Wykonawcza

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) znajduje się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym również programu Erasmus+.

W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami scentralizowanymi.

Władza Krajowa

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Narodowa Agencja

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.


PROGRAMY LIFELONG LEARNING


O programie
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007–2013. Całkowity budżet przewidziany na jego realizację wynosi 6 miliardów 970 milionów euro.
Program wspiera wymianę, współpracę i mobilność instytucji oraz systemów edukacji i szkoleń w UE. W ten sposób pozwala podnosić jakość i zwiększać atrakcyjność szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz przynosi dodatkowe korzyści bezpośrednio poszczególnym obywatelom uczestniczącym w działaniach skierowanych na współpracę.
W skład programu "Uczenie się przez całe życie" wchodzą cztery programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, a także program międzysektorowy i program Jean Monnet.

Kto może uczestniczyć w programie?
Program "Uczenie się przez całe życie" otwarty jest dla 27 państw członkowskich UE, krajów EFTA-EOG oraz Turcji. Mogą w nim brać udział wszystkie osoby zaangażowane w edukację i szkolenia:

 • uczniowie, studenci, stażyści i dorośli słuchacze,
 • nauczyciele, instruktorzy zawodu oraz inny personel uczestniczący w jakiejkolwiek formie procesu uczenia się przez całe życie,
 • instytucje lub organizacje stwarzające możliwość kształcenia w dowolnym obszarze edukacji i szkoleń,
 • osoby i podmioty odpowiedzialne za systemy i polityki dotyczące poszczególnych aspektów uczenia się przez całe życie – na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i ich organizacje na każdym szczeblu, włącznie z organizacjami gospodarczymi oraz izbami przemysłowymi i handlowymi,
 • instytucje zapewniające poradnictwo zawodowe, doradztwo i usługi informacyjne związane każdym aspektem uczenia się przez całe życie,
 • stowarzyszenia działające w dziedzinie uczenia się przez całe życie, włącznie ze stowarzyszeniami studentów, stażystów , uczniów, nauczycieli, rodziców i uczących się osób dorosłych,
 • centra badawcze i instytucje związane z kwestiami edukacji i szkoleń,
 • organizacje non-profit, ochotnicze (wolontariackie), pozarządowe.

 

Program Comenius
Program Comenius koncentruje się na pierwszym etapie edukacji, od przedszkola do szkoły średniej. Obejmuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, władze lokalne, stowarzyszenia rodziców, organizacje pozarządowe, instytucje kształcenia nauczycieli, uniwersytety i innych pracowników oświaty.
http://www.comenius.org.pl/

Program Erasmus
Program Erasmus obejmuje działania w zakresie edukacji i szkoleń na rzecz mobilności oraz współpracy w szkolnictwie wyższym w całej Europie. W programie mogą wziąć udział studenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich oraz pracownicy uczelni – nauczyciele akademiccy i inni pracownicy szkół wyższych (np. zatrudnieni w dziale administracji). Ponadto program Erasmus wspiera współpracę szkół wyższych poprzez realizację kursów intensywnych, sieci i projekty wielostronne. Program ten dotyczy również świata biznesu.
http://www.erasmus.org.pl/

Leonardo da Vinci
Program Leonardo da Vinci łączy politykę i praktykę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Projekty dają osobom indywidualnym możliwość zdobywania i doskonalenia kompetencji, wiedzy i umiejętności dzięki wyjazdom za granicę. Ich celem jest podniesienie jakości, zwiększenie atrakcyjności i doskonalenie wyników systemów i praktyk kształcenia oraz szkolenia zawodowego.
http://leonardo.org.pl/

Grundtvig
Program Grundtvig koncentruje się na potrzebach związanych z nauczaniem i uczeniem się we wszystkich formach kształcenia dorosłych, które nie są głównie formami kształcenia zawodowego. Program ma zaspakajać również potrzeby instytucji i organizacji oferujących lub ułatwiających kształcenie dorosłych o charakterze formalnym, nieformalnym lub pozaformalnym, z uwzględnieniem podmiotów zaangażowanych w szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników.
http://grundtvig.org.pl/

Jean Monnet
Program Jean Monnet stymuluje nauczanie, badania naukowe i refleksje nad integracją europejską w szkołach wyższych na całym świecie. Dzięki projektom realizowanym na pięciu kontynentach, program co roku obejmuje ok. 250 000 studentów. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Inne działania kluczowe
Program LLP wspiera także inne działania kluczowe, np. promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej w Europie, wykorzystanie możliwości, jakie dają technologie informacyjno-komputerowe, finansowanie określonych kosztów działalności operacyjnej i administracyjnej europejskich instytucji lub stowarzyszeń aktywnych w dziedzinie edukacji i szkoleń.
Strony www związane z programem:
Polska strona Programu - http://www.llp.org.pl/
Strona Programu w języku angielskim -
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://www.frse.org.pl/


REALIZACJA PRAC ZLECONYCH

Prace zlecone – badania lub usługi badawcze, w szczególności ekspertyzy, analizy, opinie, raporty, szkolenia, wykonywane przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum na zlecenie podmiotu zewnętrznego.

Decydując się na wykonanie pracy zleconej Uczelnia zobowiązuje się wykonać określone badania lub inne usługi na rzecz podmiotu zewnętrznego w zamian za określone w umowie wynagrodzenie.

Zasady realizacji prac zleconych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu - Collegium Medicum przez podmioty zewnętrzne”


INWESTYCJE BUDOWLANE I APARATUROWE

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zostały określone w akcie wykonawczym do Ustawy - Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z wzorami wniosków.