Sekcja Projektów Naukowych

Działania podejmowane przez Sekcję Projektów Naukowych koncentrują się na wspieraniu aktywności międzynarodowej i krajowej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe.

Pracownicy Sekcji biorą czynny udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych. Pozyskują informacje
o działaniach i przedsięwzięciach badawczych, które mogłyby być użyteczne dla Uczelni, o ofertach dotyczących konferencji, szkoleń oraz pozyskiwania grantów krajowych i międzynarodowych.
Uzyskane informacje są następnie rozpropagowywane wśród pracowników UJ CM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej.

W ramach programów badawczych, w których udział biorą pracownicy UJ CM (m.in. 7 Program Ramowy UE, Program Zdrowia Publicznego, Akcja COST, Inicjatywa EUREKA, IMI, Wellcome Trust, Stypendium Fulbrigtha, a także udział w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukową Fundację „Polpharmy“) Sekcja odpowiada za prowadzenie dokumentacji projektowej oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem realizacji poszczególnych projektów, ich rozliczaniem oraz sprawozdawczością.

Pracownicy Sekcji służą pomocą przy przygotowywaniu wzorów umów i porozumień, przygotowywaniu aplikacji, pełnią rolę doradczą, konsultują wnioski, a projektom które uzyskały dofinansowanie zapewniają kompleksową obsługę administracyjną.

Sekcja zaangażowana jest także w prace regionalnych, branżowych i lokalnych sieci punktów kontaktowych, koordynowaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE mieszczącym się w Warszawie przy IPPT PAN.  Sekcja utrzymuje również ścisłą współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelniami medycznymi w całej Polsce.

Działalność statutowa finansowana ze środków MNiSW

Inne krajowe środki na badania naukowe

Środki zagraniczne na działalność badawczo-rozwojową

Umowy międzyrządowe

Umowy Bilateralne

Stypendia MNiSW

Stypendia indywidualne

 

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców