Projekty zrealizowane - zagraniczne

Fundusze Europejskie

 

 
Projekt finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 75/UD/SKILLS/2014 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie popularyzatorskim w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Tytuł projektu:
"Co jeśli nie AIP ?"

Projekt SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających w Polsce: pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej i doktorantów. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania nauką i badaniami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, kształtowania postaw proinnowacyjnych oraz komunikacji naukowej.
Projekt: pt. „Co jeśli nie AIP?„ ma na celu poznanie patogenezy gruczolaka przysadki u pacjentów bez mutacji/delecji genu AIP. Badanie ma na celu zawężenie obszaru poszukiwań, co do genów potencjalnie zaangażowanych w proces nowotworzenia u osób z izolowanym nierodzinnym gruczolakiem przysadki. Oczekujemy, że wynik badania pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy za patogenezę gruczolaka przysadki odpowiedzialne są zmiany w sekwencji jednego lub kilku znanych genów, czy też zmiany różnych genów ale w obrębie konkretnego szlaku komórkowego. Wynik taki pozwoliłby rozszerzyć wiedzę o mechanizmie nowotworzenia guzów sporadycznych. Będzie również doskonałym wstępem do badania wielkosalowego na większej ilości pacjentów, w celu określenia częstości danego rodzaju zmiany w sporadycznym gruczolaku przysadki. Co w przyszłości może prowadzić do sprostania potrzebie wczesnej diagnostyki i leczenia. Oczekuje się, że wynik badania pozwoli określić, czy za patogenezę gruczolaka przysadki odpowiedzialne są zmiany w sekwencji jednego lub kilku znanych genów, czy też zmiany różnych genów ale w obrębie konkretnego szlaku komórkowego.

Okres realizacji działań:
grudzień 2014 r. – sierpień 2016 r.

Kwota dofinansowania:
80 000 PLN

Kierownik projektu:
mgr Jakub Piątkowski

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński - DNiWM
tel. 12 37 04 317
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Projekt finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 31/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie popularyzatorskim w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:
"Stary lek, nowe sztuczki – od znanego leku nasennego do cząsteczek o potencjalnych właściwościach przeciwpsychotycznych"

Program INTER realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu INTER jest promowanie badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności młodych uczonych z zakresu popularyzacji nauki.
W ramach projektu „Stary lek, nowe sztuczki – od znanego leku nasennego do cząsteczek o potencjalnych właściwościach przeciwpsychotycznych” zostały zaplanowane szerokie badania chemiczno-farmakologiczne mające na celu opracowanie kandydatów na leki lub innowacyjnych związków narzędziowych, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat znaczenia receptorów GABA-A w leczeniu objawów schizofrenii oraz do zwiększenia możliwości w zakresie neuropsychofarmakologii doświadczalnej i klinicznej. Mogą także przyczynić się do opracowania nowej strategii selekcji leków do terapii schizofrenii, co jest o tyle istotne, że do tej pory nie udało się opracować żadnego nowego leku przeciwpsychotycznego o mechanizmie działania niezwiązanym z bezpośrednim hamowaniem działania dopaminy.
Okres realizacji działań:
luty 2015 r. – luty 2016 r.

Kwota dofinansowania:
120 000 PLN

Kierownik projektu:
dr Monika Marcinkowska

Osoba kontaktowa:
mgr Małgorzata Mlostek - DNiWM
tel. 12 37 04 317
e-mail:
malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Tytuł projektu:
„Role of heme oxygenase 1 in emergency granulopoiesis"

Projekt realizowany w ramach Program POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program POMOST umożliwia najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci na powrót do zaawansowanej pracy naukowej. Celem projektu jest sprawdzenie mechanizmów działania oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w mobilizacji komórek linii granulocytarnej w odpowiedzi na G-CSF oraz ustalenie znaczenia diagnostycznego i prognostycznego obniżonego poziomu HO-1 w leczeniu G-CSF'em pacjentów z neutropenią indukowaną chemioterapią. Wstępne wyniki wskazują, że niedobór HO-1 w modelu mysim jest związany z gorszą mobilizacją granulocytów ze szpiku kostnego do krwi obwodowej lub/i niewystarczającym sygnałem ukierunkowującym hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) do linii mieloidalnej w odpowiedzi na G-CSF. We wcześniejszych badaniach potwierdzono związek HO-1 z grupą czynników transkrypcyjnych ukierunkowujących HSC do linii mieloidalnej. Potwierdzenie, że istnieje zależność pomiędzy aktywnością HO-1 a granulopoezą indukowaną stresem, może przyczynić się nie tylko do lepszego rozumienia mechanizmów granulopoezy, ale także mieć ważne implikacje terapeutyczne.

Okres realizacji:
luty 2014 r. – grudzień 2015 r.

Kwota dofinansowania:
268 000,00 PLN

Kierownik projektu:
dr n. med. Karolina Bukowska-Strakova

Osoba kontaktowa:
mgr Małgorzata Mlostek - DNiWM
tel. 12 37 04 317
e-mail:
malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

Tytuł projektu:
„Brokerzy Innowacji"

Celem programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji” jest poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.Do zadań Brokera Innowacji współpracującego z Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM należeć będzie m.in.: - nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;
- przygotowywanie wykazów projektów badawczych posiadających wysoki potencjał komercyjny;
- inicjowanie zakładania spółek typu spin off lub zawierania umów licencyjnych.

Okres realizacji:
sierpień 2014 r. - wrzesień 2015 r.

Kwota dofinansowania:
199 865,00 PLN

Kierownik projektu:
dr Radosław Rudź

Osoba kontaktowa:
mgr inż. Kalina Janeczko - DNiWM
tel. 12 37 04 317
e-mail:
kalina.janeczko@uj.edu.pl


Człowiek - najlepsza inwestycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Tytuł projektu:
"SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym części projektu realizowanego przez Katedrę Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM jest stworzenie testowego (modelowego) centrum transferu technologii medycznych - "testowego Ośrodka Medycyny Translacyjnej", przetestowanie jego użyteczności w opracowaniu i wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii jaką jest "schemat ponadstandardowego wczesnego wykrywania ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych" jako "produktu" do translacji.

Okres realizacji działań w UJ CM:
kwiecień 2013 r. – listopad 2015 r.

Projekt partnerski:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (lider)
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (partner)
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytet Jagielloński (partner)
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica (partner)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (partner)
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ (partner)

Kwota dofinansowania dla UJ CM:
2 500 000,00 PLN

Całościowa wartość projektu:
13 200 000,00 PLN

Strony internetowe:
http://www.spin.malopolska.pl
http://www.momt.uj.edu.pl
Kierownik projektu ze strony UJ CM:
prof. dr hab. med. Tomasz Guzik – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM
12 631 18 37
Osoba kontaktowa:
mgr Grzegorz Jaworski
tel. 12 63 11 837
e-mail:
grzegorz.jaworski@uj.edu.pl

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

Tytuł projektu:
„Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A"

Projekt realizowany w ramach programu Generacja Przyszłości, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Generacja Przyszłości wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Celem projektu jest przygotowanie pracy badawczej do prestiżowego konkursu pisma diabetologicznego Journal of Diabetes – Journal of Diabetes Young Clinician Investigator Award, udział w konferencji International Student Congress of (bio) Medical Sciences z możliwością ubiegania się o „Plenary Award” oraz aspirowanie o „Travel Grant” Central European Diabetes Association, który jest nie tylko formą finansowego wsparcia uczestnictwa w kongresie, ale także prestiżową nagrodą.

Okres realizacji:
styczeń 2014 r. - wrzesień 2015 r.

Kwota dofinansowania:
76 800 PLN

Kierownik projektu:
dr hab. Tomasz Klupa, prof. UJ

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński - DNiWM
tel. 12 37 04 317
e-mail:
konrad.kulinski@uj.edu.pl
 
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Tytuł projektu:
„Znaczenie pozanerkowych mechanizmów homeostazy sodowej w regulacji ciśnienia tętniczego"

Projekt realizowany w ramach program POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program POMOST umożliwia najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci na powrót do zaawansowanej pracy naukowej. Celem projektu jest wykazanie w ludzkim organizmie możliwości magazynowania sodu w tkance podskórnej, co mogłoby zapobiegać wzrostom ciśnienia tętniczego związanym ze zwiększonym spożyciem soli kuchennej. W ramach projektu zostanie wykonane oznaczenie we krwi czynnika aktywowanego przez ten proces (VEGF-C) i oceniony jego związek z wartościami ciśnienia tętniczego oraz wydalaniem sodu z moczem. Sprawdzone zostanie również, czy zmiany spożycia soli kuchennej przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wpływają na wartości VEGF-C we krwi.

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. - czerwiec 2015 r.

Kwota dofinansowania:
420 000 PLN

Kierownik projektu:
dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof UJ

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński - DNiWM
tel. 12 37 04 317
e-mail:
konrad.kulinski@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

Tytuł projektu:
„Zanieczyszczenie powietrza a dysfunkcja śródbłonka i rozwój nadciśnienia tętniczego w populacji młodych w wieku 15-21 lat obarczonych zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego"

Projekt realizowany w ramach programu Generacja Przyszłości, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Generacja Przyszłości wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Celem projektu jest przygotowanie pracy badawczej do prestiżowego konkursu Young Investigator Awards, organizowanego przez European Society of Cardiology oraz udział w konkursach i konferencjach naukowych organizowanych przez International Society of Hypertension, American Heart Association, międzynarodowe towarzystwa toksykologiczne: Eurotox, EAPCCT oraz Leiden Medical School Awards.

Okres realizacji:
czerwiec 2013 r. - czerwiec 2015 r.

Kwota dofinansowania:
430 480 PLN

Kierownik projektu:
dr Barbara Jasiewicz-Honkisz

Strona www projektu:
nadcisnienie-gp.cm-uj.krakow.pl

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński - DNiWM
tel. 12 37 04 317
e-mail:
konrad.kulinski@uj.edu.pl

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Tytuł projektu:
"Immune mechanisms of hypertension and vascular dysfunction - the search for new anti-hypertensive strategies"

Program WELCOME, wdrażany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, który stwarza wybitnym światowym naukowcom możliwości prowadzenia prac badawczych w naszym kraju oraz stworzenie zespołów naukowych i wzmocnienie współpracy międzynarodowej.
Badania prowadzone w ramach projektu pozwolą na określenie nowych przyczyn powstawania nadciśnienia, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie leków nowej generacji, które umożliwią poszerzenie możliwości terapeutycznych stosowanych obecnie, nie zawsze skutecznych leków.

Okres realizacji:
styczeń 2010 r. - marzec 2015 r.

Całkowita kwota dofinansowania:
6 364 000 PLN

Kierownik projektu:
prof.dr hab.med. Tomasz Guzik, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM

Strona www projektu:
http://www.immuno-tension.cm-uj.krakow.pl/Immuno-Tension/Immuno-tension.html

Osoba kontaktowa:
mgr Małgorzata Mlostek
tel. 12 37 04 317
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Projekt finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 174/UD/SKILLS/2012 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie popularyzatorskim w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:
"Teoria chaosu w służbie badań nad nowotworami"

Projekt SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających w Polsce: pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej i doktorantów. Celem projektu jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. W ramach projektu zostanie przygotowany program komputerowy, który za pomocą teorii chaosu będzie obliczał rozmieszczenie czynnika biologicznego w guzie nowotworowym. Czynnik biologiczny wykorzystywany jest w biologicznych terapiach nowotworowych poprzez umieszczenie go wewnątrz guza nowotworowego. Czynnikiem biologicznym mogą być wirusy, bakterie, grzyby bądź komórki obce. Żeby późniejsza terapia była skuteczna ważne jest, aby badany czynnik biologiczny był równo rozmieszczony w całym guzie. Program, który powstanie w ramach projektu umożliwi badanie różnych modyfikacji terapii w poszukiwaniu sposobu na najlepszą dystrybucję czynnika biologicznego wewnątrz nowotworu.

Okres realizacji działań:
kwiecień 2013 r. – marzec 2015 r.

Kwota dofinansowania:
100 000 PLN

Kierownik projektu:
mgr Marcin Krzykawski

Osoba kontaktowa:mgr Małgorzata Mlostek - DNiWMtel. 12 37 04 317e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

Tytuł projektu:
„Ekspresja mikroRNA w tętniakach aorty piersiowej"

Projekt realizowany w ramach programu Generacja Przyszłości, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Generacja Przyszłości wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez umożliwianie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Celem projektu jest udział w konkursie Young Investigator Awards w ramach międzynarodowej konferencji The European Human Genetics Conference 2014.

Okres realizacji:
czerwiec 2013 r. - grudzień 2014 r.

Kwota dofinansowania:
164 400 PLN

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Marek Sanak

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński - DNiWM
tel. 12 37 04 317
e-mail:
konrad.kulinski@uj.edu.pl

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Tytuł projektu:
„Badanie migracji i immunogenności ksenogenicznych komórek nowotworowych u myszy w celu sprawdzenia hipotezy o ich selektywnej lokalizacji w pierwotnym guzie nowotworowym"

Program VENTURES, wdrażany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, który stwarza studentom, absolwentom i doktorantom możliwość prowadzenia prac badawczych mających zastosowanie w gospodarce. Celem projektu jest rozwój nowych metod leczenia, które mogłyby być wykorzystane w terapii antynowotworowej oraz w istotny sposób przyczyniłyby się do obniżenia kosztów leczenia chorych na nowotwory, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności terapii.

Okres realizacji:
maj 2011 r. – lipiec 2014 r.

Kwota dofinansowania:
231 000 PLN

Kierownik projektu:
mgr Marcin Krzykawski

Osoba kontaktowa:
mgr Małgorzata Mlostek
tel. 12 37 04 317
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Tytuł projektu:
„Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej"

Celem projektu jest projektowanie, synteza i analiza substancji, poszerzone badania farmakologiczne oraz rozwój postaci farmaceutycznej substancji biologicznie aktywnych jako kandydatów na lek przeciw padaczce oraz bólowi neuropatycznemu, bezpiecznych z punktu widzenia wpływu na układ krążenia, w tym na śródbłonek naczyń.

Okres realizacji:
kwiecień 2009 r. – marzec 2014 r.

Kwota dofinansowania:
5 005 406 PLN

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Henryk Marona – Kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Osoba kontaktowa:
mgr inż. Kalina Janeczko
tel. 12 37 04 317
e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 4. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Tytuł projektu:
„Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

  1. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół średnich oraz studiów licencjackich przez uruchomienie studiów na kierunku "dietetyka" – I stopnia (dawne studia licencjackie) oraz II stopnia (dawne magisterskie studia uzupełniające).
  2. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób spoza środowiska akademickiego – organizacja cyklu kursów „Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych”.
  3. Podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej UJ CM – organizacja kursów ("Język angielski specjalistyczny", "Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych", "Kompetencje i umiejętności informacyjne" ) oraz staży międzynarodowych.

Okres realizacji:
styczeń 2010 r. – wrzesień 2013 r.

Kwota dofinansowania:
3 686 327,17 PLN

Strona internetowa:
www.probono.cm-uj.krakow.pl

Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Maciej Małecki – Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. organizacji i programu studiów

Osoba kontaktowa:
mgr Agnieszka Sułek
tel. 12 437 04 375
e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowee

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum jest partnerem w projekcie z Akademią Górniczo-Hutniczą (lider), Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum jest partnerem w projekcie z Akademią Górniczo-Hutniczą (lider), Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Tytuł projektu:
"Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne o wysokiej poręczności chirurgicznej"

Celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie innowacyjnych, wielofunkcyjnych, bioceramicznych oraz ceramiczno-organicznych preparatów implantacyjnych charakteryzujących się wysoką poręcznością chirurgiczną, przeznaczonych do rekonstrukcji tkanki kostnej oraz jako potencjalnych nośników leków.

Okres realizacji:
styczeń 2010 r.- kwiecień 2013 r.

Całkowita kwota dofinansowania:
5 342 000 PLN

Kwota dofinansowania dla UJ CM:
378 229  PLN

Kierownik projektu ze strony UJ CM:
prof. dr hab. farm. Joanna Szymura-Oleksiak - Kierownik Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM.

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński

tel. 12 37 04 317
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl

Dla infrastruktury i środowiska

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Tytuł projektu:
„Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele projektu:

  1. Stworzenie warunków do opieki nad ciężarnymi z ciążą zagrożoną oraz leczenie płodu wraz z właściwą opieką przedporodową i okołoporodową w województwie małopolskim w ramach powstałego oddziału intensywnego nadzoru położniczego, na poziomie zgodnym z wymogami UE,
  2. Przebudowa istniejących bloków porodowych do standardów UE,
  3. Zakup niezbędnego wyposażenia wraz z aparaturą do nowopowstałych sal.

Okres realizacji:
maj 2010 r. - maj 2012 r.

Kwota dofinansowania:
8 423 368,70 PLN

Strona internetowa:
ginekologia.cm.uj.edu.pl

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński
tel. 12 37 04 317
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl

           

 
Fundusze Europejskie dla Małopolski
 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnychSchemat
A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego

Tytuł projektu:
"Przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktyczno-badawczej w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

  •     Zmodernizowanie auli wykładowej w Katedrze Medycyny Sądowej UJ CM.
  •     Utworzenie nowoczesnej pracowni radiologii tanatologicznej w Katedrze Medycyny Sądowej UJ CM.

Okres realizacji:
19 styczeń 2011 r. – 30 czerwiec 2012 r.

Całkowita wartość projektu:
2 342 619,32 PLN

Kwota dofinansowania:
1 632 560,57 PLN (70% wartości projektu)

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Małgorzata Kłys - Kierownik Katedry Medycyny Sądowej UJ CM

Osoba kontaktowa:
mgr Małgorzata Mlostek
tel. 12 37 04 317
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl

- Informacja o inwestycji
               
 
Fundusze Europejskie dla Małopolski

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat ARozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego

Tytuł projektu:
"Adaptacja stołówki studenckiej na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – II etap"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest rozbudowa bazy dydaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia studentów kierunków ratownictwo medyczne i fizjoterapia prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Okres realizacji:
7 kwiecień 2009 r. – 30 czerwiec 2012 r.

Całkowita wartość projektu:
260 677,35 PLN

Kwota dofinansowania:
181 748,01 PLN (70% wartości projektu)

Kierownik projektu:
mgr Dorota Palik - Zastępca Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

Osoba kontaktowa:
mgr Małgorzata Mlostek
tel. 12 422 03 43
e-mail: mmlostek@cm-uj.krakow.pl

- Informacja o inwestycji
           

 
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3 Inwestycja związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Tytuł projektu:
"eSPACE – wsparcie realizacji badań naukowych poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej, zwiększenie mobilności oraz rozszerzenie dostępności źródeł wiedzy"

W ramach projektu rozwijano zasoby informacyjne Biblioteki Medycznej UJ CM, z których korzysta kadra naukowa oraz utworzono platformę naukową, wspomagającą badania naukowe dostępną za pomocą sieci komputerowej. W celu efektywnego wykorzystania opisanych przedsięwzięć, szkieletowa sieć komputerowa została zmodernizowana pod kątem bezpieczeństwa i zwiększenia transferu.

Okres realizacji:
marzec 2009 r. – grudzień 2011 r.

Kwota dofinansowania:
3 144 685,63 PLN

Kierownik projektu:
lek. med. Paweł Kleszcz – Pracownik Ośrodka Komputerowego UJ CM

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński
tel. 12 37 04 317
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweski Mechanizm Finasnowy


Nowe metody rozpoznawania i monitorowania chorób układu oddechowego przy użyciu spektrometrii mas
www.cm-uj.krakow.pl/eog/

Projekt „Odległe powikłania wcześniactwa: od eksperymentu do zapobiegania” realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Project “Oxygen-induced complications of prematurity: From experimental data to prevention strategies” supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

Całkowita wartość projektu: 705 983 EUR

Nazwa programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, Priorytet Badania naukowe

Głównym celem projektu było poznanie mechanizmów warunkujących występowanie odległych niekorzystnych następstw wcześniactwa, takich jak retinopatia wcześniaków, dysplazja oskrzelowo-płucna, leukomalacja okołokomorowa. Poznanie tych mechanizmów powinno pozwolić na opracowanie metod wczesnej identyfikacji grupy ryzyka zagrożonej występowaniem niekorzystnych następstw i zastosowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. Projekt realizowany był w Katedrze Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ pod kierownictwem prof. dr hab. med. Jacka J. Pietrzyka, we współpracy z Uniwersytetem w Oslo.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk - Kierownik Katedry Pediatrii

Okres realizacji:
1 lipca 2008 r. - 30 kwietnia 2011 r.

Osoba kontaktowa:
mgr Agnieszka Sułek
tel. 12 437 04 375
e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl

Projekt „Ochrona przed zwyrodnieniem układu nerwowego: rola peptydów endogennych, L-argininy i kwasów tłuszczowych jako potencjalnych czynników modulujących czynność mitochondriów, zwiększających żywotność mózgu poddanego działaniu bodźców stresowych” realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych)
 
Całkowita wartość projektu: 945 000 EUR
Kwota dofinansowania: 850 000 EUR
Nazwa programu: Polsko-Norweski Funduszu Badań Naukowych, Działanie 1 Projekty Badawcze

Celem projektu  było poszukiwanie nowych, potencjalnych możliwości terapii i mechanizmów neuroprotekcji, przy użyciu peptydów humaninowych i substratów energetycznych, mających zdolność modulowania i podtrzymywania funkcji mitochondriów.
Naukowcy badali metaboliczne (zależne od mitochondriów) mechanizmy działania antyapoptotycznego i neuroprotekcyjnego różnych peptydów endogennych (w tym peptydów humaninowych), oraz innych związków bioaktywnych, takich jak L-arginina i kwasy tłuszczowe na modelach hodowanych komórek mózgu (neuronów, gleju, śródbłonka) narażonych na czynniki prozapalne, proapoptotyczne, niedotlenieniowe na modelach zwierzęcych, obejmujących myszy reporterowe NF-kappa B- lucyferaza i/lub HIF-1 alfa - lucyferaza, oraz myszy transgeniczne
o zwiększonej ekspresji TNF-alfa.
W badaniach naukowych wykorzystywane były najnowocześniejsze techniki badawcze obejmujące transkryptomikę, proteomikę, metabolomikę, pomiary czynności mitochondriów, obrazowanie in vivo komórek i tkanek oraz monitorowanie odpowiedzi zapalnej  w modelach zwierząt transgenicznych.
W projekcie udowodniono dodatkowe, nieznane dotychczas aspekty działania peptydów humaninowych. Pokazano ich rolę jako modulatorów odczynu zapalnego zarówno w badaniach na komórkach in vitro jak i na modelach mysich in vivo. Natomiast badania metaboliczne nie wykazały istotnej poprawy funkcji mitochondriów pod wpływem badanych peptydów humaninowych mimo ich ewidentnego działania. Wyniki badań są już częściowo opublikowane, lub niebawem ukażą się w czasopismach fachowych. Projekt ten zintegrował wspólne działania polskich i norweskich naukowców i stanowił podstawę do kolejnej aplikacji grantowej w tej dziedzinie.
Kierownik projektu:
prof. dr hab. med. Aldony Dembińskiej - Kieć –Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej
Okres realizacji:
1 styczeń 2009 r. - 30 kwietnia 2011 r

Osoba kontaktowa:
mgr Agnieszka Sułek
tel. 12 437 04 375
e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl

 

Projekt „Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności informacyjnych – program doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy medycznych” został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Project „Become a competent teacher of information skills - a professional development program for medical librarians. The joint project between medical librarians in Poland and Norway”  
was completed with the support granted by Iceland, Liechtenstein and Norway by means of co-financing from the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism as part of the Scholarship and Training Fund.

Całkowita wartość projektu: 531 071,00 zł
Kwota dofinansowania: 323 177,85 zł

Nazwa programu: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Projekt zakładał wzajemny transfer doświadczeń i wiedzy w sferze kształcenia kompetencji informacyjnych użytkowników informacji naukowej w dziedzinie medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Celem projektu było opracowanie programu doskonalenia zawodowego bibliotekarzy medycznych oraz wytworzenie materiałów i pomocy edukacyjnych ułatwiających pełnienie roli nauczyciela. W ramach projektu zrealizowano badanie i analizę potrzeb bibliotekarzy medycznych, opracowano program jednolitego kursu dla bibliotekarzy – nauczycieli oraz wydano drukiem materiały i pomoce edukacyjne do kursu doskonalenia zawodowego.

Kierownik projektu:
mgr Anna Uryga - Dyrektor Biblioteki Medycznej

Okres realizacji:
1 marca 2009 r. - 31 grudnia 2010 r.

Osoba kontaktowa:
mgr Agnieszka Sułek
tel. 12 437 04 375
e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl

Polsko - Szwajcarski Program Badawczy

Projekt "Przewlekła infekcja wirusowa w astmie: udział układu immunologicznego i lipidowej ścieżki sygnałów" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wartość dofinansowania: 1 647 211,66 CHF

Project "Participation of the immune system and lipid signalling in translating persistent viral infection into asthma" supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Value of co-financing: 1 647 211,66 CHF

Nazwa programu: Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Tytuł projektu:
Participation of the immune system and lipid signalling in translating persistent viral infection into asthma/Przewlekła infekcja wirusowa w astmie: udział układu immunologicznego i lipidowej ścieżki sygnałów.

Cel projektu:
Celem projektu jest zdobycie wiedzy pomocnej w lepszym zrozumieniu patomechanizmu astmy, dostarczenie nowych biomarkerów odzwierciedlających przebieg choroby, a w szerszym aspekcie - przyczynienie się do poznania czynników usposabiających do przewlekłej infekcji wirusowej.
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Marek Sanak

Okres realizacji:
15 września 2011 r. - 30 września 2015 r.

Całkowita wartość projektu:
5 198 600 PLN (85% finansuje Szwajcarska Rada Federalna, 15% stanowią środki budżetu państwa)

Strona www projektu:

www.ms-research.eu

Wiecej informacji:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland
www.swiss.opi.org.pl

Osoba kontaktowa:
mgr Małgorzata Mlostek
t
el.: 12 370 43 17

e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl
 Ważne wydarzenia:

  1. Sympozjum poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika - Kraków, 21-22 czerwca 2012 r.
  2. Galeria zdjęć z sympozjum - Kraków, 21-22 czerwca 2012 r.

Lifelong Learning Programme

                     

Nazwa programu: Lifelong Learning Programme
Erasmus Multilateral Projects


Tytuł projektu:
"Quality assurance in pharmacy education and training in Europe"

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Opis projektu:
Celem projektu jest budowa systemu zapewnienia jakości nauczania i szkolenia farmaceutów, a poprzez to poprawa bezpieczeństwa pacjentów wskutek optymalizacji farmakoterapii oraz rozwojowi i wytwarzaniu bezpieczniejszych leków. W tym celu projekt zakłada stworzenie struktury i narzędzi mających na celu wspomaganie istniejących, dobrze funkcjonujących systemów nauczania jak i ich poprawę i tworzenie nowych. Założeniem jest wywarcie wpływu zarówno na programy szkolenia przed- jak i podyplomowego dla farmaceutów z doświadczeniem aptecznym, klinicznym oraz przemysłowym, ale także szkoleń ciągłych farmaceutów. Ma to zapewnić zmianę sposobu planowania i prowadzenia szkoleń, które nie mogą pozostać jedynie domeną akademicką.

Okres realizacji działań w UJ CM: marzec 2014 r. – marzec 2016 r.

Projekt partnerski:

Całkowita kwota dofinansowania: 359 250,00 EUR
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 14 246,00 EUR

Strona internetowa projektu: http://www.pharmine.org/losse_paginas/New_Projects/

Kierownik projektu ze strony UJ CM:
dr hab. Agnieszka Skowron – Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński
tel. 12 37 04 317
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl