Projekty rozwojowe (NCBiR)

O Centrum:

Misją NCBR jest realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Centrum zostało powołane do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Cele działania Centrum:

  • wspieranie komercjalizacji i innych form transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki
  • wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w realizacji programów badawczych
  • realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców
     


Oferta Centrum:


IniTech
W ramach "IniTech" finansowanie uzyskają projekty obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w gospodarce oraz wykonanie czynności przygotowawczych do wdrożenia wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej.

LIDER
Celem programu jest wsparcie polskiej kadry naukowej, a w szczególności poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołem badawczym poprzez realizacje projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.


Decyzja Z-cy Kwestora UJ ds. CM w sprawie stawek godzinowych projektowych do Programu LIDER
 

   STRATEGMED
Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

 

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej


Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.