Projekt Międzynarodowy Współfinansowany (MNiSW)

Na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188, poz. 1346), można starać się o finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

I. Na podstawie § 5 ww. rozporządzenia Minister, w ramach środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, wyodrębnia w planie finansowym środki na:

  1. Projekty międzynarodowe współfinansowane (PMW)
  2. Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane (PMN)
  3. Działania wspomagające
  4. Opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych

1) Projekty międzynarodowe współfinansowane (PMW)

Uczestnictwo w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, prowadzone we współpracy z partnerem zagranicznym, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych, takich jak: 7 Program Ramowy, INTERREG, EUROATOM, Zdrowie Publiczne, Fundusz Badawczy Węgla i Stali itp.

2) Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane (PMN)

projekty międzynarodowe realizowane:

  • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych (np. programu COST, programów Europejskiej Fundacji Naukowej), w tym konkursów ogłaszanych we współpracy dwu – lub wielostronnej (w tym badania naukowe lub prace rozwojowe realizowane w ramach programów lub protokołów wykonawczych do umów międzynarodowych o  współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą);
  • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
  • niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych

3) Działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych lub innych uprawnionych podmiotów w programach, o których mowa w § 5 pkt. 1 ww. rozporządzenia.

4) Opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych.

5) Wniesienie wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe.

II. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), w ramach finansowania działalności statutowej jednostki naukowej, wydziela się środki finansowe na:

Zagraniczną współpracę naukową, niezbędną do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, ujętych w planie zadaniowym jednostki naukowej, w tym współpracę prowadzoną w ramach programów lub protokołów wykonawczych do umów dwustronnych.