Program Zdrowia Publicznego

HP

O Programie

Trzeci Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego na lata 2014 – 2020 jest podstawowym narzędziem wdrażania europejskiej strategii zdrowotnej Komisji Europejskiej. Realizację Programu powierzono The Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea), dawniej The Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) w Luksemburgu. Łączna wartość budżetu programu na lata 2014 – 2020 wynosi 4,5 mln EUR.
 
Główne cele trzeciego Programu Zdrowia Publicznego to:
 • promocja zdrowia;
 • zapobieganie chorobom;
 • ochrona obywateli UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
 • zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej;
 • ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.
Program Zdrowia Publicznego jest wdrażany zgodnie z rocznymi Planami Pracy, przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych określane są priorytety, listy celów szczegółowych, opisy podejmowanych działań oraz kwoty środki przyznanych na poszczególne lata. Plan Pracy na rok 2014 został przyjęty 26 maja 2014.

 

Kto może być uczestnikiem działań w ramach Programu?

Uczestnikami działań finansowanych w ramach Programu mogą być:
 • kraje członkowskie UE
 • kraje EFTA będące stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które potwierdziły swój udział w Programie
 • kraje trzecie, pod warunkiem spełnienia niezbędnych przesłanek określonych w zaproszeniu do składania wniosków
Możliwa jest także współpraca międzynarodowa z organizacjami międzynarodowymi, np. OECD i WHO.
 

Typy działań finansowanych przez Program

Projekty

Większą część budżetu operacyjnego Trzeciego Programu Zdrowia Publicznego przeznacza się na finansowanie różnych typów projektów. Mogą to być: 

 • projekty badawcze, które mają na celu wzrost wiedzy służącej jako podstawa do podejmowania decyzji;
 • projekty diagnostyczne i służące identyfikacji problemów;
 • projekty ewaluacyjne;
 • projekty rozwojowe, dotyczące rozwoju i testowania interwencji medycznych nakierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu w konkretnej populacji lub grupie docelowej
 • projekty realizacyjne, polegające na rozpowszechnianiu i wdrażaniu istniejących rozwiązań w konkretnej grupie docelowej lub populacji
Wszystkie projekty powinny wnosić znaczną wartość dodaną dla UE, mieć charakter innowacyjny, a ich czas trwania nie powinien przekraczać trzech lat. Zwykły wkład finansowy UE może wynosić najwyżej 60 % kwalifikowalnych kosztów danego projektu Co najmniej 40 % kosztów projektu należy sfinansować z innych źródeł (np. dotacja MNiSW dla projektu międzynarodowego współfinansowanego). Projekty charakteryzujące się wyjątkową użytecznością, mogą ubiegać się o finansowanie 80 % kosztów kwalifikowalnych.
 
Zamówienia publiczne
 • ich celem jest nabycie produktu lub usługi;
 • są udzielane po przeprowadzniu procedury przetargowej.

Zamóienia publiczne są fianansowane przez UE w 100%.

Działnia wspólne (Joint Actions)

Joint Actions umożliwiają właściwym organom państw członkowskich lub pozostałych państw uczestniczących w programie, a także Komisji Europejskiej, kontynuację prac nad wspólnie zidentyfikowanymi problemami.

Projekty konkursowe powinny: mieć innowacyjny charakter; być na tyle duże, aby umożliwiać osiągnięcie ambitnych celów ze znaczną europejską wartością dodaną i realizować skuteczną europejską strategię rozpowszechniania
(w poprzedniej edycji jeden projekt realizowany był przez około 25 partnerów); przyczyniać się do rozwoju polityki UE w zakresie zdrowia i wspierać ten rozwój.

Joint Actions są dofinansowane przez UE w 50%. Pozostałą część budżetu należy sfinansować ze środków własnych.

Warunkiem przystąpienia do JA jest uzyskanie desygnacji Ministerstwa Zdrowia.

Granty operacyjne (Operating Grants)

W grantach operacyjnych mogą wziąć udział instytucje pozarządowe działające na poziomie UE (w tym sieci współpracy), których obszary zainteresowania: choróby przewlekłe, rak, HIV / AIDS, choróby rzadkie, przeciwdziałanie paleniu.

Zwykły wkład finansowy UE może wynosić najwyżej 60 % kwalifikowalnych kosztów danego projektu Co najmniej 40 % kosztów projektu należy sfinansować z innych źródeł. Projekty charakteryzujące się wyjątkową użytecznością, mogą ubiegać się o finansowanie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

 
Aktualne konkursy i dokumenty konkursowe

Dofinansowanie Projektów

Dokumenty konkursowe są dostępne w portalu Participant Portal.
 
Przetargi na zamówienie publiczne
 
Ogłoszenia konkursowe są dostępne na stronie internetowej Chafea.
 
Granty operacyjne
 
Dokumenty konkursowe są dostępne w portalu Participant Portal.
 
 

HP

Strona internetowa Chafea
Znajdują się tu m.in. baza realizowanych projektów, wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie instytucji partnerskich, zaproszenia do składania wniosków konkursowych, oraz FAQ.
 

logo_bpz.jpg

 
   
banner
 
Strona internetowa SANCO
 
logo-new-en
Oficjalny portal UE dotyczący zdrowia publicznego, dostepny w róznych językach, także po polsku