Program Ramowy KE - Ideas

European Research Council

Ogłoszono pierwsze konkursy w ramach nowego programu ramowego HORYZONT 2020

Starting Grant  ERC-2015-STG - Nabór otwarty do 3 lutego 2015 r.

Consolidator Grant  ERC-2015-CoG - Konkurs zostanie ogłoszony 13 listopada 2014 r.

Advanced Grant - ERC-2015-ADG - Konkurs zostanie ogłoszony 10 lutego 2015 r.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) przeznaczone są dla naukowców na każdym etapie kariery. ERC finansuje pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Tematykę badań określają sami naukowcy. Projektem kieruje jego autor – lider zespołu, który wybiera miejsce realizacji badań. Wybrana przez lidera instytucja musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych.

Podstawowe założenia

 1. Głównym kryterium oceny proponowanych projektów jest innowacyjność ich rezultatów.
 2. Projekty realizowane przez krajowe lub międzynarodowe zespoły badawcze, składane są przez lidera zespołu ("głównego naukowca") pochodzącego z dowolnego kraju.
 3. Naukowiec realizuje projekt w instytucji goszczącej zlokalizowanej w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Może, ale nie musi, to być instytucja, w której badacz jest zatrudniony na stałe. Instytucja goszcząca deklaruje swoje wsparcie dla badacza w postaci listu intencyjnego podpisywanego przez uprawnionego przedstawiciela.
 4. Temat badania ma przewagę nad instytucją goszczącą – w trakcie trwania projektu naukowiec może przenieść przyznany mu grant do innej instytucji.
 5. Ze względu na wyjątkowość finansowanych tematów badawczych od głównego badacza wymaga się poświęcenia większości czasu na potrzeby projektu.

ERC oferuje 4 typy grantów:

 1. ERC Starting Grants dla naukowców początkującyh,rozpoczynających  karierę
 2. ERC Consolidator Grant  dla naukowców u progu samodzielności badawczej
 3. ERC Advanced Grants dla naukowców doświadczonych. 
 4. ERC Synergy Grants dla naukowców  współpracujących w zespołach nad jednym projektem. Nie zostanie ogłoszony konkurs w 2015 r.
   

1.  ERC Starting Grants - Granty dla badaczy rozpoczynających karierę adresowane są do naukowców, którzy mają doświadczenie naukowe od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora oraz są autorem przynajmniej jednej międzynarodowej publikacji bez udziału promotora oraz posiadają udokumentowane inne publikacje,  wystąpienia na konferencjach międzynarodowych, nagrody oraz patenty.

Znak konkursu: ERC-2015-StG
Nabór wniosków do DNiWM: 13 stycznia 2015, Dokumenty rejestracyjne: dostępne tutaj
Data zamknięcia konkursu: 3 lutego 2015
Dokumentacja konkursowa: dostępna tutaj


2. ERC Consolidator Grants - Granty dla badaczy  u progu samodzielności badawczej adresowan są do naukowców, którzy mają doświadczenie naukowe od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora oraz są autorem kilku międzynarodowych publikacji bez udziału promotora oraz posiadają udokumentowane inne publikacje,  wystąpienia na konferencjach międzynarodowych, nagrody oraz patenty.

3 . ERC Advanced Grants  - Granty dla doświadczonych naukowców adresowane są do naukowców o bogatym dorobku naukowym posiadających ustaloną pozycję w środowisku naukowym. Doświadczenie należy wykazać poprzez udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, spełniając jedno bądź oba kryteria: 10 publikacji jako senior author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny język. Inne alternatywne kryteria świadczące  o wybitnym uznaniu badacza oraz jego przełomowych osiągnięciach, które mogą być brane pod uwagę w czasie oceny wniosku są następujące: 5 patentów, 10 prezentacji na konferencjach międzynarodowych, 3 wyprawy badawcze prowadzone przez naukowca, 3 międzynarodowe konferencje, na których badacz był członkiem komitetu organizacyjnego i/lub komitetu koordynującego, nagrody naukowe lub członkostwo w uznanych akademiach, istotne przyczynienie się w początkowy rozwój wybitnych naukowców, uznane przywództwo w przemyśle innowacyjnym

Znak konkursu: ERC-2014-ADG
Nabór wniosków do DNiWM: 6 października 2014, Dokumenty rejestracyjne: dostępne tutaj
Data zamknięcia konkursu: 21 października 2014
Dokumentacja konkursowa: dostępna tutaj

4. ERC Synergy Grants przeznaczone są dla naukowców  współpracujących w kilku niewielkich zespołach (od 2 do 4 zespołów) nad jednym projektem. Na czele każdego zespołu stoi lider (Principal investigator). Spośród liderów zespołowych wybiera się lidera wiodącego dla całego projektu. Celem tworzenia wybitnych grup badawczych z naukowcami o ugruntowanej pozycji z różnych dziedzin, jest wspólne dokonywanie przełomowych osiągnięć, które bez pracy zespołowej nie byłyby możliwe.

Finansowanie grantów ERC:

 1. Budżet projektów Starting Grants: 1,5 miliona Euro w okresie pięcioletnim.
 2. Budżet projektów Consolidator Grants 2,0 milliony Euro w okresie pięcioletnim
 3. Budżet projektów Advanced Grants:  2,5 miliona Euro w okresie pięcioletnim.
 4. Budżet projektów Synergy Grants: 15 milionów Euro w okresie sześcioletnim.

W uzasadnionych przypadkach (np. przy zakupie specjalnych urządzeń) istnieje możliwość podwyższenia kwoty grantu o dodatkowe:

 • 0,5 miliona Euro w przypadku Starting Grant, 
 • 0,75 miliona Euro w przypadku Consolidator Grant
 • 1 miliona Euro w przypadku Advanced Grant
 • ERC pokrywa 100% kosztów bezpośrednich (poniesionych bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp.)
 • dodatkowo ERC pokrywa koszty pośrednie w ryczałtowej wysokości 25% kosztów bezpośrednich (koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.)

Dokumenty konkursowe: ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant 2014

Dokumenty konkursowe z ostatniego naboru_ERC Advanced Grant:

Przydatne publikacje:

 • Jak przygotować wniosek w programie Ideas Starting Grants/Advanced Grants? - Poradnik dla naukowców można pobrać tutaj
 • O czym pamiętać pisząc wniosek? Praktyczny poradnik zawierający zestawienie najczęstszych uwag ekspertów zawartych w Evaluation Summary Reports wniosków naukowców polskich złożonych w poprzednich edycjach konkursu - do pobrania tutaj.
 • Przewodnik USEandDIFFUSE - rady przydatne dla wszystkich, którzy planują udział w europejskich projektach badawczych, opis czynników sukcesu oraz potencjalnych barier - do pobrania tutaj.

Szkolenia, konsultacje i zajęcia warsztatowe:

Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Krakowskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie