Programy Ramowe KE - Cooperation

Program szczegółowy “Współpraca” wspiera wszystkie rodzaje badań prowadzonych przez różne podmioty badawcze w ramach współpracy ponadnarodowej oraz dąży do zdobycia lub wzmocnienia wiodącej pozycji w kluczowych dziedzinach nauki i technologii.

W ramach 7PR na program “Współpraca” przeznaczona została kwota 32 413 mln euro, która będzie przekazana na wspieranie współpracy między uniwersytetami, przemysłem, ośrodkami badawczymi i władzami rządowymi w UE i poza nią.

Program “Współpraca” podzielono na dziesięć odrębnych tematów. Każdy z tych tematów funkcjonuje niezależnie, mając jednocześnie na celu utrzymanie spójności w ramach programu “Współpraca”. Umożliwia to wspólne, przekrojowe działania międzytematyczne poprzez m.in. wspólne zaproszenia do składania wniosków.

  • Zdrowie,
  • Żywność, rolnictwo i biotechnologia,
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
  • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
  • Energia,
  • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
  • Transport (łącznie z aeronautyką),
  • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
  • Przestrzeń kosmiczna,
  • Bezpieczeństwo.

więcej na stronie Komisji Europejskiej