Program Ramowy KE - Capacities

Program "Capacities" - Możliwości -  ma na celu stymulację możliwości w zakresie badań i innowacji w całej Europie i zapewnienie ich optymalnego wykorzystania. Obejmuje on siedem obszernych dziedzin:

1) Infrastruktury badawcze - Research Infrastructures - optymalizacja wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych

2.) Prace badawcze na rzecz MŚP - Research for the benefit of SMEs  → wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP oraz ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych

3) Nauka w społeczeństwie- Science in Society → zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnego zintegrowania nauki i technologii ze społeczeństwem europejskim


4) Wsparcie dla spójnego kształtowania polityk badawczych - Support to trans-national networks of incubators for social innovation wsparcie dla międzynarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych

5). Wsparcie dla spójnego kształtowania polityk badawczych - Support to the development of an ERA Stakeholders platform wsparcie dla rozwoju platformy Interesariuszy ERA

6) ERANET

7) Określone działania we współpracy międzynarodowej  → działania horyzontalne i środki wspierające współpracę międzynarodową, w szcególności państwa krajów trzecich w Programie Ramowym

Program szczegółowy Capacities ma również na celu:

  • wspieranie spójnego kształtowania polityk;
  • uzupełnianie programu “Współpraca”
  • wnoszenie wkładu do polityk i inicjatyw UE mających na celu zwiększenie spójności i wpływu polityk Państw Członkowskich;
  • synergię z polityką spójności i polityką regionalną, funduszami strukturalnymi, programami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz programem na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).