Program EUREKA

Konferencja Ministrów 17 państw europejskich oraz przedstawicieli Komisji Wspólnot Europejskich podjęła decyzję o powołaniu Inicjatywy Eureka w 1985r. Celem miało być zwiększenie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego jako odpowiedź na zagrożenie dominacją gospodarczą i przemysłową Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz państw Dalekiego Wschodu.

Inicjatywa Eureka wspiera współpracę pomiędzy partnerami z różnych państw, którzy realizują wspólne projekty badawcze. Partnerzy z państw członkowskich realizują wspólne przedsięwzięcie uznane za ważne dla gospodarki europejskiej, angażując przy tym również środki własne. Projekty Eureki powstają „oddolnie” w wyniku porozumień między partnerami, którymi mogą być instytucje naukowe i badawcze, firmy przemysłowe i komercyjne.

Program Eureka nie jest jednym z licznych programów UE – podstawowa różnica polega na tym, że Eureka nie posiada centralnego funduszu na finansowanie wspólnych projektów. To państwa członkowskie Inicjatywy Eureka w ramach swoich narodowych procedur, wspierają finansowo realizację projektu.
W przypadku Polski, instytucje uczestniczące w programie, mogą starać się o dofinansowanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kryteria i tryb ubiegania się o dofinansowanie reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161 poz. 1359). W ramach tego rozporządzenia, projekty Eureka podlegają procedurze finansowania projektów badawczych specjalnych.

W każdym państwie członkowskim Inicjatywy Eureka działają Narodowi Koordynatorzy Projektów Eureki, odpowiedzialni za dystrybucję informacji, ocenę propozycji projektów, pomoc dla potencjalnych partnerów w zakresie formułowania propozycji projektów oraz znalezieniu partnerów, następnie pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie.

Zasady działania programu są zapisane w podstawowym dokumencie Inicjatywy Eureka – Hanowerskiej Deklaracji Zasad.

 
Strona Główna programu Eureka:
 
Realizowane projekty w których poszukiwani są partnerzy:
http://www.eureka.be/inaction/AcProjectPartner.do