Program ERA-NET

 

Projekty ERA-NET zostały zapoczątkowane w 2002 r. w 6. Programie Ramowym UE, celem realizacji decyzji Unii Europejskiej dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Reseach Area) - obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy.

W 6. PR (2002-2007) powstało 71 projektów ERA-NET, a budżet UE na ten cel wyniósł 183 milionów EUR. 7. PR (2007-2013) przewiduje kontynuację finansowania tego typu projektów, jak również nowy moduł ERA-NETów: ERA-NET+.

Cele

  • identyfikacja i analiza wspólnych tematów strategicznych,
  • opracowanie możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i regionalnymi w celu transnarodowego otwarcia infrastruktury,
  • wypracowanie i realizacja wspólnie finansowanych ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe (np. konkursów lub programów)

Partnerzy

Instytucje realizujące programy finansowania badań naukowych w poszczególnych państwach europejskich, np. ministerstwa, agencje badawcze i technologiczne, rady ds. nauki

W Polsce partnerem konsorcjów ERA-NET jest NCBiR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

NCBiR jest instytucją wskazaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe w ramach konsorcjów era-netowych. Formuła era-netów, opierająca się na realizacji wspólnotowego celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich na rzecz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki.
Rolą NCBiR jest nawiązywanie współpracy i udział w projektach ERA-NET, w ramach których  organizowane są międzynarodowe konkursy na projekty badawcze finansowane ze środków krajowych.

NCBiR jako partner ERA-NET realizuje zadania z następujących obszarów tematycznych:

  • Nauki medyczne
  • Energetyka
  • Badania środowiskowe
  • Badania stosowane
  • Badania branżowe
  • Infrastruktura badawcza

 

Dofinansowanie

Dla jednostek naukowych poziom dofinansowania może wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu.

 

ERA-NET E-Rare 2

Nowy konkurs zostanie ogłoszony 5 grudnia 2013 r. Więcej informacji dostępne tutaj http://www.e-rare.eu/

Rzadkie choroby to choroby o szczególnie niskiej chorobowości. Unia Europejska uznaje chorobę za rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 5 na 10 000 osób w UE. Niemniej jednak, ponieważ liczba takich chorób wynosi od 5 000 do 8 000, oznacza to, że na rzadkie choroby choruje lub będzie chorować co najmniej  26-30  milionów ludzi w Europie.  Szczególne cechy rzadkich chorób takie jak, ograniczona liczba pacjentów oraz niewielki i trudnodostępny zasób wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej, na ich temat, wyróżniają je jako wyjątkową dziedzinę o bardzo wysokiej wartości dodanej. Współpraca w skali europejskiej może pomóc w rozpowszechnieniu tej ograniczonej wiedzy i połączeniu zasobów w maksymalnie efektywny sposób, tak aby skutecznie zwalczać rzadkie choroby.

Celem konkursu jest propagowanie międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie rzadkich chorób przy aktywnym udziale młodych naukowców. O środki na finansowanie prac badawczych mogą się ubiegać wyłącznie konsorcja utworzone przez od 3 do 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Ponadto w skład jednego konsorcjum nie mogą wchodzić więcej niż dwie grupy badawcze wywodzące się z tego samego kraju.

Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie E-Rare mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków, przy czym należy pamiętać, że ogólna liczba grup badawczych w danym konsorcjum nie może przekroczyć sześciu.    
Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Koordynator całego konsorcjum, jak i każdy z Głównych Badaczy kierujących zespołem badawczym musi posiadać dyplom lekarski lub stopień doktora (albo równoważny) uzyskany na minimum 2 lata przed i nie później niż 10 lat przed terminem składania wniosków wstępnych .

Partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria - The Austrian Science Fund (FWF)
Belgia - The Research Foundation Flanders (FWO)
Francja - The French National Research Agency (ANR)
Niemcy - The Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
Izrael - The Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO/MOH)
Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
Portugalia - Foundation for Science and Technology (FCT)
Hiszpania - The Institute of HEalth Carlos III (ISCIII)
Holandia - The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw)

Zeszłoroczne dokumenty konkursowe do pobrania:

 

Więcej informacji dostępne tutaj http://www.e-rare.eu/