Możliwości dofinansowania

 

 

Projekty badawcze B+R, stypendia naukowe


Finansowanie projektów badawczych o charakterze wdrożeniowym, pozwalającym na zwiększenie innowacyjności gospodarki. Środki przeznaczone będą między innymi na projekty realizowane przez zespoły naukowe z udziałem naukowców z ośrodków zagranicznych, powracających z zagranicy naukowców polskich, młodych doktorów, doktorantów i studentów.

 

Źródła finansowania:

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - www.poir.gov.pl

 

Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw - obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

 • Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty niespełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • Konkurs skierowany wyłącznie do podmiotów niespełniających kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

  Nabór wniosków od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
   
 • Konkurs skierowany wyłącznie do podmiotów spełniających kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

  Nabór wniosków od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.

 

 • Poddziałanie 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców.

W 2017 r. nie przewiduje się ogłoszenia konkursu dla poddziałania 1.1.2

 

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 


Działanie 1.2 – Sektorowe programy B+R - służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.

 • Konkurs na projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNONEUROPHARM
  (sektor farmaceutyczny)


  Planowany termin naboru wniosków od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 


Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe

 • Poddziałanie 4.1.1 - Strategiczne programy badawcze dla gospodarki -  wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramachWspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałęm przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

  Planowany termin naboru wniosków: III kwartał 2017 r.
   
 • Poddziałanie 4.1.2 - Regionalne agendy naukowo-badawcze - projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa. Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.

  Planowany termin naboru wniosków od 12 czerwca do 12 lipca 2017 r.
   
 • Poddziałanie 4.1.4 - Projekty aplikacyjne  - celem poddziałania jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania polskich, innowacyjnych w skali globalnej rozwiązań.

  Planowany termin naboru wniosków od 18 września do 18 października 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkursy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 


Działanie 4.2 – Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB)

Nabór zakończony

 

Instytucja organizująca konkurs: Ośrodek Przetwarzania Informacji

 


Działanie 4.3 – Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2017 r.
 

Instytucja organizująca konkurs: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Działanie 4.4 – Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R – wsparcie będzie udzielane w ramach pięciu programów: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. W zależności od programu będzie można zdobyć od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych na realizację innowacyjnych projektów wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzin gospodarki, których potencjał Polska chce rozwijać, aby konkurować na poziomie globalnym.

 

 • Program TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

  Planowany nabór wniosków od 20 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
 • Program TEAM-TECH - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

  Planowany nabór wniosków od 20 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
 • Program FIRST TEAM - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

  Nabór wniosków trwa od 16 stycznia do 15 marca 2017 r.
 • Program HOMING - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

  Nabór wniosków trwa od 16 stycznia do 15 marca 2017 r.
 • Program POWROTY - Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

  Nabór wniosków trwa od 16 stycznia do 15 marca 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkursy: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 


2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - www.rpo.malopolska.pl

 

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

 • Poddziałania 1.2.1 Projkety badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - w ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:
  • typ A – badania przemysłowe i prace rozwojowe,
  • typ B – prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2017 r.

 

 • Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje - w ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:
  • typ A – mały bon na innowacje,
  • typ B – duży bon na innowacje.

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Projekty związane z edukacją


Finansowanie projektów rozwojowych uczelni, obejmujących między innymi uruchamianie nowych kierunków studiów, podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im udziału w kursach, stażach.
Realizowane mogą być również projektu służące wzmocnieniu współpracy pomiędzy "nauką" a "przemysłem".
 

Źródła finansowania:

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - www.power.gov.pl

 

Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym - Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

 • Studiujesz? Praktykuj! - konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych.

Nabór wniosków trwa od 6 marca do 21 kwietnia 2017 r.

 • Program Rozwoju Kompetencji - konkurs na projekty dotyczące realizacji certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych kształcących kompetencje, realizacji dodatkowych zajęć wspólnie z pracodawcami, realizacji dodatkowych zadań praktycznch dla studentów w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

  Planowany nabór wniosków: kwiecień 2017 r.
 • Nowe Programy Kształcenia - konkurs na projekty dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

  Planowany nabór wniosków: październik 2017 r.
   
 • Konkurs na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

  Planowany nabór wniosków: październik 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 


Działanie 3.2 – Studia doktoranckie - Tworzenie i realizacja wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym i/lub międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi i/lub programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Nabór wniosków trwa od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 


Działanie 3.3 - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Konkurs na realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców studiujących w Polsce, realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym oraz włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

Nabór zakończony

 

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Konkurs na wsparcie minimum 50 wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju aktywności naukowej, poprzez umożliwienie udziału w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

Planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


Działanie 3.4 – Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

Planowany termin naboru wniosków: lipiec 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 Działanie 5.1 – Programy profilaktyczne

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące realizacji projektów pilotażowych i testujących w zakresie programów profilaktycznych zawierające m in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający  współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.
 • Program profilaktyczny dotyczący nowotworów głowy i szyi.

Nabór zakończony

 • Program profilaktyczny dotyczący zaburzeń depresyjnych.

Planowany nabór wniosków: luty 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Planowany nabór wniosków: luty 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący osteoporozy.

Planowany nabór wniosków: maj 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący chorób układu sercowo naczyniowego.

Planowany nabór wniosków: maj 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący miażdżycy tętnic.

Planowany nabór wniosków: sierpień 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący nowotworów skóry

Planowany nabór wniosków: wrzesień 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący nadciśnienia tętniczego.

Planowany nabór wniosków: listopad 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący nowotworów płuc.

Planowany nabór wniosków: listopad 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwo Zdrowia

 


Działanie 5.2 – Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące realizacji działań projakościowych dedykowanych podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną.

Planowany nabór wniosków: luty 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwo Zdrowia

 


Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. Dotyczy monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej w zakresei kształcenia pielęgniarek lub położnych.

Planowany nabór wniosków: luty 2017 r.

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Dotyczy pielęgniarskich kompetencji zamawianych

Planowany nabór wniosków od 25 lutego do 27 marca 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwo Zdrowia

 


Działanie 5.4 – Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno - demograficznymi.

Planowany nabór wniosków: luty 2017 r.

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno - demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej..

Planowany nabór wniosków: luty 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwo Zdrowia

 


2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - www.poir.gov.pl

 

Działanie 2.3 – Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - Celem działania jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i prywatne. Usługi te powinny przyczyniać się do rozwoju działalności B+R+I w firmach lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy.

 • Poddziałanie 2.3.1 - Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP - rozwój oferty proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wspierają MSP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Do świadczenia usług finansowanych w ramach niniejszego poddziałania uprawnione są podmioty akredytowane.

Planowany termin naboru wniosków: październik 2017 r. - kwiecień 2018 r. (konkurs podzielony na etapy)

 • Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP - wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Planowany termin naboru wniosków: 8 czerwiec 2017 r. - luty 2018 r. (konkurs podzielony na etapy)

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 


2. Program Erasmus+ - www.erasmusplus.org.pl

 

Akcja 2 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym - projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach, głównie pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z „krajów programu” (kraje UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) oraz kwalifikowanymi „krajami partnerskimi” (kraje sąsiadujące z UE m.in. Bałkany Zachodnie, Państwa Partnerstwa Wschodniego, kraje południowego regionu Morza Śródziemnego, Federacja Rosyjska oraz inne kraje np. region Azji, Ameryki Łacińskiej, państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Celem współpracy jest wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w kwalifikowanych „krajach partnerskich”, natomiast zadaniem organizacji z „krajów programu” jest przekazanie fachowej wiedzy i doświadczenia związanego z celami projektu.

  Nabór wniosków trwa do 9 lutego 2017 r.
   

Instytucja organizująca konkurs: EACEA

 

 • Sojusze na rzecz wiedzy - międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: EACEA

 

 • Partnerstwa strategiczne - międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

 

Cyfryzacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego


Finansowanie projektów związanych z wzmocnieniem cyfrowych podstaw rozwoju kraju poprzez szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
 

Źródła finansowania:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - www.polskacyfrowa.gov.pl

 

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Planowany termin naboru wniosków: październik 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Władza Wdrażająca Programy Europejskie

 


Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

 • Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Nabór wniosków trwa od 30 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 


2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - www.rpo.malopolska.pl

 

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

 • Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne - w ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:
  • typ A – dotyczące cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych,
  • typ B – dotyczące cyfrowego udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki,
  • wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki – wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania.

W 2017 r. nie przewiduje się ogłoszenia konkursu dla poddziałania 2.1.2

Instytucja organizująca konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

 

Projekty związane z infrastrukturą i aparaturą badawczą


Finansowanie projektów związanych z zakupem aparatury oraz rozwojem infrastruktury badawczej, w tym informatycznej, umożliwiającej prowadzenie wysokiej jakości badań.
 

Źródła finansowania:

1. Inwestycje budowlane i aparaturowe - www.nauka.gov.pl

 

Wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2018 należy składać do 31 sierpnia 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - www.rpo.malopolska.pl

 

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 • Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - w ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:
  • typ A – wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  • typ B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
  • typ C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

Planowany termin naboru wniosków: III kwartał 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

 

 


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374