Indywidualne projekty badawcze (granty NCN)

Aktualne konkursy
 

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/obrazki/logo/logo-poziom.png

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.


Cele Centrum:

 • finansowanie:
  o badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
  o stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  o projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
  o badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych;
 • współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych;
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach;
 • inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;
 • inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

   

NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki.
 

Typy konkursów ogłaszanych przez NCN:

 • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
 • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe
 • SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
 • ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
 • FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 • TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
   

Aktualne konkursy:

 • MAESTRO 7 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 7 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;
 • SONATA BIS 5 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.


Zamknięcie konkursu w NCN: 15 września 2015 r. (wtorek)
Nabór wniosków w UJ CM: 7 września 2015 r. (poniedziałek)
Konsultacje wniosków w UJ CM: do 27 sierpnia 2015 r. (czwartek)

 

Więcej informacji stronach Narodowego Centrum Nauki.
 

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Sekcji Projektów Naukowych DNiWM pod numerem 12 37 04 333, oraz pocztą elektroniczną: mgr Izabela Kulczycka izabela.kulczycka@uj.edu.pl, mgr Ewa Krawczyk ewa.krawczyk@uj.edu.pl, mgr Agnieszka Musiał aga.musial@uj.edu.pl oraz Koordynatorzy ds. obsługi administracyjnej projektów naukowych przypisani do Państwa jednostki.