Fundusze europejskie 2014-2020

Polska w latach 2014-2020 otrzyma środki w wysokości 82,5 mld euro, które mają w bezpośredni sposób przyczynić się zarówno do osiągnięcia celów polityki spójności jak i realizacji polityki regionalnej w postaci realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, skoncentrowaniu się na wynikach i zapewnieniu maksymalnych korzyści z funduszy UE.

Głównym celem nowego podejścia jest skonsolidowanie polityki spójności jako głównej strategii inwestycyjnej stanowiącej trzon strategii "Europa 2020". Na lata 2014–2020 Komisja Europejska zaproponowała uproszczone ramy obejmujące dwa cele, a mianowicie "Inwestycje w rozwój i zatrudnienie" w państwach członkowskich i regionach oraz "europejską współpracę terytorialną". Koncepcja ta jest zgodna ze strategią "Europa 2020", w ramach której wszystkie regiony wnoszą swój wkład w realizację celu ogólnego w postaci inwestycji w rozwój i zatrudnienie, ale środki i zakres interwencji są zróżnicowane zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego regionu.

Dokumentem określającym potencjalne obszary wsparcia w nowej perspektywie finansowej są Wspólne Ramy Strategiczne (WRS), które w ślad za założeniami do rozporządzenia ogólnego dla funduszy UE określają jedenaście celów tematycznych na lata 2014-2020 zgodnie ze strategią "Europa 2020":

 

 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR).
 4. Wspieranie przejęcia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
 5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.
 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów.
 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.
 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników.
 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

 

W nowym okresie programowania większy nacisk położony zostanie na wykorzystanie potencjałów terytorialnych poprzez zintegrowane interwencje ukierunkowane na poszczególne obszary. Celem jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów (w tym także zasobów ludzkich) oraz specjalizacji terytoriów w regionach o różnym poziomie rozwoju. Większa decentralizacja wdrażania funduszy europejskich oznacza nie tylko skierowanie na poziom regionalny znacznej części środków pochodzących z tych funduszy, ale również większą odpowiedzialność regionów za wypełnienie zobowiązań wobec Komisji Europejskiej (KE). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny.

W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Wstępny podział środków na poszczególne programy kształtuje się następująco:
 

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne). Ze względu na wysokie ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów, finansowanie badań naukowych i innowacyjności w ramach PO IR będzie opierać się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym.

Przewidziane w programie obszary wsparcia dla szkół wyższych:

 • OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
  - Priorytet inwestycyjny 1.2 - promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.
   
 • OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
  - Priorytet inwestycyjny 1.1 - udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014 - 2020)

 

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Przewidziane w programie obszary wsparcia dla szkół wyższych:

 • OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
  - Priorytet inwestycyjny 10 II - Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.
   
 • OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
  - Priorytety inwestycyjne 8-11 - Celem interwencji będzie wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze m.in. zatrudnienia, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie oraz modernizacji funkcjonowania administracji publicznej, w przypadku których dotychczasowe działania nie są wystarczające lub wymagają nowego podejścia. Jednocześnie będą się one koncentrowały na najtrudniejszych i kluczowych problemach, wspierając osiągnięcie celów wynikających z dokumentów strategicznych.
   
 • OŚ V WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA
  - Priorytet inwestycyjny 8 VI - Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.
  - Priorytet inwestycyjny 9 IV - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
  - Priorytet Inwestycyjny 10 II - Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.
  - Priorytet Inwestycyjny 10 III - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020)

 

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014 – 2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) wspiera cyfryzację kraju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Alokacja ze środków unijnych na program wynosi 2 172 494 670 euro. Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Program ma za zadanie wspierać budowę sieci szerokopasmowych (dostęp do Internetu), rozwój produktów i e-usług opartych na nowych technologiach (zasoby sieci) oraz umiejętności cyfrowe obywateli (kontynuacja inicjatywy Polska Cyfrowa Równych Szans i Latarnicy Polski Cyfrowej). Program  realizowany będzie na obszarze całej Polski - w 15 regionach słabiej rozwiniętych oraz w województwie mazowieckim jako regionie lepiej rozwiniętym o specjalnym statusie wynikającym z rozporządzenia ramowego jako były region słabo rozwinięty.

Przewidziane w programie obszary wsparcia dla instytucji ochrony zdrowia:

 • OŚ PRIORYTETOWA II: E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD
  - Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - interwencja obejmie wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomiee-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji, m.in. na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Wspierane będą projekty zwiększające interoperacyjność systemów informatycznych i rejestrów publicznych, optymalizujące wykorzystanie infrastruktury, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych, a dodatkowo – uwzględniające profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania (np. poprzez udostępnienie interfejsu dla programistów, tzw. API).

  - Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego - ułatwienie dostępu obywateli do zasobów, danych i innych informacji będących w posiadaniu instytucji publicznych – tak zwanych informacji sektora publicznego. Udostępnianie danych i zasobów publicznych przynosi nie tylko korzyści gospodarcze, ale też przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności działań państwa i zwiększenia zaangażowaniem obywateli w proces rządzenia.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (2014-2020)

 

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) zakłada realizację działań dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto środki z programu przeznaczone zostaną w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Program ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Głównym celem PO IŚ 2014-2020 jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. W ramach PO IŚ 2014-2020 zostanie położony większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Dzięki zachowanej w ten sposób spójności i równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia unijnej strategii. Najważniejszymi beneficjentami PO IŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Przewidziane w programie obszary wsparcia dla instytucji ochrony zdrowia:

 • OŚ PRIORYTETOWA VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  - PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2014-2020)

 

 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) 2014 - 2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (2014-2020)

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014 – 2020

Interwencja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 skoncentrowana zostanie na wsparciu innowacyjności i sfery B+R, podnoszeniu konkurencyjności małopolskich MŚP, rewitalizacji miast, szeroko rozumianej ochrony środowiska, transportu, rynku pracy, włączeniu społecznym i edukacji. Planuje się również wykorzystanie podejścia terytorialnego, opartego na mechanizmie Subregionalnego Programu Rozwoju, tworzącego ramy dla zindywidualizowanej ścieżki rozwoju pięciu subregionów Małopolski (tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Małopolski Zachodniej), wychodzącej naprzeciw ich unikalnym potencjałom i specyficznym potrzebom mieszkańców.

Przewidziane w programie obszary wsparcia dla szkół wyższych i instytucji ochrony zdrowia:

 • OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA WIEDZY
  -  Priorytet inwestycyjny 1 a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy;
  - Priorytet inwestycyjny 1 b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.
   
 • OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA
  - Priorytet inwestycyjny 2 c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
   
 • OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
  - Priorytet inwestycyjny 9 iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
   
 • OŚ PRIORYTETOWA 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
  - Priorytet inwestycyjny 9 a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020